Proiect OMJ angajare fara concurs penitenciare

ORDIN Nr.  pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs, în temeiul art. 6 din Anexa 1 la Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Emite următorul: ORDIN

Art.1 (1) Prezentul ordin stabilește procedura de angajare fără concurs, în temeiul art. 6 din Anexa 1 la Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

(2) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate pot angaja, la nevoie, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, polițiști de penitenciare definitivi, funcționari publici (cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici) și personal civil contractual, din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

(3) Pot face obiectul angajării, conform alin. (2) și elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, numai pe perioada suspendării cursurilor de învățământ. Pe perioada angajării, se suspendă calitatea de elev.

Art.2 Posturile vizate a fi încadrate sunt cele care au legătură directă cu existența, răspândirea ori evoluția epidemiei COVID-19 și care fac imposibilă desfășurarea activității în condiții de siguranță sau îndeplinirea sarcinilor profesionale.

Art.3 (1) Unitățile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se află în situația prevăzută la art. 2 și solicită, prin adresă asumată, transmisă prin e-mail Direcției Management Resurse Umane, aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru demararea procedurii de angajare în condițiile prevăzute la art.1.

(2) Unitățile penitenciare vor fundamenta în concret motivele care stau la baza solicitării și care justifică propunerile de angajare cu personal, precum și legătura de cauzalitate dintre situația care a generat lipsa de personal și posturile propuse spre a fi încadrate.

(3) Solicitarea va conține, pe lângă fundamentarea necesității, și informații despre domeniul de activitate, denumirea și numărul posturilor, precum și condiţiile specifice de ocupare.

(4) După obținerea aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unitățile penitenciare inițiază demersurile de recrutare.

Art. 4 (1) Candidații vor fi recrutați de către structura de resurse umane, prin contactarea directă a acestora, fără a mai fi obligatorie vreo formă de publicitate.

(2) În lipsa unei baze de date cu posibili candidați, recrutarea se poate realiza prin orice formă de comunicare sau publicitate.

Art.5 (1) Ocuparea posturilor vacante se realizează cu personal care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile stabilite în prezentul ordin, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant.

(2) Candidații ce vor opta pentru angajarea ca polițist de penitenciare, vor susține, după finalizarea verificării prevăzute la art. 7, o evaluare psihologică prin intermediul specialiștilor din poliția penitenciară.

(3) Nu pot fi angajați prin prezenta procedură:

a) candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă, din motive disciplinare; b) rezerviștii care au fost clasați medical ”apt limitat” sau ”inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;

c) candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Art.6 (1) Candidatul va transmite, prin orice mijloc de comunicare la distanță, unității care încadrează personal în condițiile prezentului ordin, cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în Anexă, însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

c) curriculum vitae – model european;

d) copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;

e) copia diplomei de studii și a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației Naționale;

f) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

g) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – pentru posturile de funcţionari publici;

h) copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

i) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituțional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

k) declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;

l) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

m) alte documente relevante pentru angajare.

(2) Documentele prevăzute a fi depuse în copie, se verifică pentru conformitate cu originalul, la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la întâlnirea de informare prevăzută la art. 7 alin.

(3), sens în care acesta este obligat să prezinte și documentele în original.

Art.7 (1) Structura de resurse umane din unitate verifică existența și valabilitatea documentelor prevăzute la art. 6, precum și îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute la art. 5, cu excepția evaluării psihologice.

(2) În urma verificării prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane întocmește un proces-verbal în care stabilește, după caz, îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de ocupare a postului.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2), însoțit de documentele prevăzute la art. 6, sunt prezentate directorului unității care dispune, în urma consultării șefului sectorului de activitate al postului aflat în procedură de ocupare, prin rezoluție scrisă pe acesta, cu privire la candidații, dintre cei care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului, care se vor prezenta la data, ora și locul stabilite pentru o întâlnire de cunoaștere și evaluare.

Art.8 (1) Directorul unității desemnează o comisie formată din 3 membri, respectiv șeful sectorului de activitate al postului aflat în procedură de ocupare, un polițist de penitenciare din structura de resurse umane și un polițist de penitenciare desemnat din cadrul unității, cu rolul de a susține întâlnirea de cunoaștere și evaluare la care vor participa candidații prevăzuți la art. 7 alin. (3).

(2) În cadrul întâlnirii de cunoaștere și evaluare se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care a aplicat și principalele atribuții ale postului, statutul, drepturile și obligațiile, obținându-se și poziția candidaților cu privire la informațiile transmise.

(3) La finalul întâlnirii, în funcție de informațiile primite de ambele părți, comisia întocmește procesul-verbal care conţine concluziile procedurii parcurse și prezintă propuneri directorului unităţii, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.

Art.9 Personalul identificat care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile stabilite în prezentul ordin, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art.10 Activitățile prevăzute în prezentul ordin se desfășoară cu celeritate.

Art.11 (1) Începând cu data prezentului ordin, se revine, în parte, la următoarele ordine ale ministrului justiției prin care au fost aprobate statele de organizare ale unităților din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare: • 3297/C/22.12.2008 – Administraţia Naţională a Penitenciarelor

• 961/C/14.03.2018 – Penitenciarul Aiud

• 958/C/14.03.2018 -Penitenciarul Arad

• 694/C/26.02.2018 -Penitenciarul Bacău

• 696/C/26.02.2018- Penitenciarul Baia Mare

• 964/C/14.03.2018 -Penitenciarul Bistriţa

• 687/C/26.02.2018 -Penitenciarul Botoşani

• 965/C14.03.2018– Penitenciarul Brăila

• 742/C/07.03.2018 – Penitenciarul Bucureşti-Jilava

• 739/C/07.03.2018– Penitenciarul Bucureşti-Rahova

• 269/C/23.01.2018 – Penitenciarul Codlea

• 960/C/14.03.2018 -Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă

• 745/C/07.03.2018 -Penitenciarul Craiova

• 963/C/14.03.2018– Penitenciarul Craiova-Pelendava

• 733/C/07.03.2018– Penitenciarul Deva

• 962/C/14.03.2018 -Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

• 966/C/14.03.2018 -Penitenciarul Focşani

• 744/C/07.03.2018 -Penitenciarul Galaţi

• 743/C/07.03.2018 -Penitenciarul Găeşti

• 1248/C/28.03.2018-Penitenciarul Gherla

•691/C/26.02.2018– Penitenciarul Giurgiu

• 959/C/14.03.2018 -Penitenciarul Iaşi

• 268/C/23.01.2018 – Penitenciarul Mărgineni

• 967/C/14.03.2018 – Penitenciarul Miercurea Ciuc

• 684/C/26.02.2018 -Penitenciarul Mioveni

• 738/C/07.03.2018 -Penitenciarul Oradea

• 686/C/26.02.2018 -Penitenciarul Ploieşti

• 740/C/07.03.2018 Penitenciarul Satu Mare

• 697/C/26.02.2018 -Penitenciarul Slobozia

• 735/C/07.03.2018 -Penitenciarul Timişoara

• 736/C/07.03.2018 -Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou

• 734/C/07.03.2018 -Penitenciarul Târgu Mureş • 270/C/23.01.2018 – Penitenciarul Târgu Jiu

• 968/C/14.03.2018 -Penitenciarul Tulcea

• 957/C/14.03.2018 -Penitenciarul Vaslui

• 741/C/07.03.2018 – Centrul Educativ Buziaş

• 683/C/26.02.2018 – Centrul Educativ Târgu Ocna

• 688/C/26.02.2018 – Centrul de Detenţie Brăila-Tichileşti

• 692/C/26.02.2018 – Centrul de Detenţie Craiova

• 682/C/26.02.2018- Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava

• 680/C/26.02.2018-Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova

• 681/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Mioveni

• 695/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Dej

• 699/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Constanţa-Poarta Albă

• 698/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

• 685/C/26.02.2018 – Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

• 742/C/07.03.2018 – Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii

• 689/C/26.02.2018 – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare – Complex Flamingo Eforie Sud

• 690/C/26.02.2018 – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare – Complex Sovata,

în sensul că posturile de polițist de penitenciare se echivalează cu posturi de personal civil contractual și pot fi încadrate ca polițist de penitenciare sau personal civil contractual, exclusiv pentru perioada și în condițiile stabilite în prezentul ordin. (2)

Echivalarea posturilor se realizează conform prezentului ordin, după cum urmează:

● ofițer principal-referent/inspector de specialitate gradul I, studii S, conform Anexei VIII, lit. B, I, b), pct. 2 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

● agent tehnic/administrativ – referent I, studii M, conform Anexei VIII, lit. B, I, b), pct. 6 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare ;

● conducător auto – șofer, studii M, conform Anexei VIII, lit. C, b), pct. 11 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare ;

● agent în sectorul Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar – funcționar, studii M, conform Anexei VIII, lit. C, b), pct. 5 la Legea nr. 153/2017 , cu modificările și completările ulterioare ;

● medic primar – medic primar/medic dentist primar, studii S, conform Anexei II, cap. I, 2, a), a.4., pct. 1 și 2 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

● asistent medical principal – asistent medical, principal, studii PL/M, conform Anexei II, cap. I, 2, a), a.4., pct. 23 și 26 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. _______ /___ /____.____.2020 Prezentul ordin a fost întocmit în _____ exemplare Anexă CERERE de înscriere în vederea ocupării postului de ………… Domnule/Doamnă director, Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………….., fiul/fiica lui ……………………………… şi al/a ………………………., născut/ă în localitatea …………………….., judeţul ………………….., în anul ……….., luna ……………., ziua …….., de cetăţenie ……………………….., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ………………………………., judeţul …………………………, absolvent/ă al/a ……………………………………………….., cu diplomă de ……………….., specializarea………….. …………………………………, de profesie ……………………………………………., salariat/ă la …………………………………, starea civilă ………………….., vă rog să-mi aprobaţi angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de …………………………………… la unitatea …………………………………………… din poliția penitenciară. Am luat la cunoştinţă și accept condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin. Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta cerere și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.                      Sunt de acord ca Administrația Națională a Penitenciarelor și unitatea penitenciară angajatoare să preluc reze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităților de angajare pe durată determinată de 6 luni. Semnătura …………… Data ………………….. Date de contact………………………………………..

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *