ANP – Instrucțiuni cu privire la demararea în perioada imediat următoare a sesiunii de mutare la cerere a politistilor de penitenciare definitivi din sistemul poliției penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților penitenciare din subordine instructiuni cu privire la desfășurarea în perioada imediat următoare a sesiunii de mutare la cerere a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul poliției penitenciare.

Mai jos Instrucțiunile

Adresa ANP - desfasurarea sesiunii de mutare

ANP revine la program de muncă normal pentru membrii structurilor de intervenție conform Decizia directorului general al ANP nr. 588 din 15.09.2020

Având în vedere contextul epidemiologic actual în rândul personalului sistemului poliției penitenciare, unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot reveni la programul de munca normal pentru membrii structurilor de intervenție prin Decizia directorului general al ANP nr. 588 din 15.09.2020 prin care se aprobă completarea Planului de măsuri pentru sistemul penitenciar, după încetarea stării de urgență, aprobat prin Decizia directorului general al ANP nr. 446 din 14.05.2020, cu măsurile prevăzute în anexă.

Parte a acestui solutii am fost și noi Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, cu ocazia întâlnirii pe care am avut-o cu conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorul general fiind de acord de atunci cu propunerea noastră cu privire la schimbarea programului pentru membrii structurilor de intervenție

Mai jos Decizia 588 și anexa la Decizia 588 din 15.09.2020
decizia nr. 588 din 15.09.2020
anexa Decizia 588 din 15.09.2020

1520 de posturi vacante care urmeaza a fi scoase la concurs în sistemul penitenciar

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor intenţionează să scoată la concurs un număr de aproximativ 1520 de posturi vacante, după cum urmează:

Concurs din sursă externă pentru ocuparea a aproximativ 1400 de posturi din domeniile:

• Medical (medic diverse specialităţi, biochimist, biolog, asistent medical diverse specialităţi, agent tehnician dentar, agent statistician);
• Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar (agent operativ);
• Reintegrare Socială (ofiţer psiholog, ofiţer asistent social, ofiţer educaţie, ofiţer monitor sportiv, preot);
• Economico-Administrativ (ofiţer construcţii, ofiţer economist, ofiţer coordonator financiar-contabilitate, ofiţer achiziţii publice, ofiţer medic veterinar, ofiţer agronom, ofiţer zootehnist, ofiţer tehn. produselor alimentare, ofiţer prelucrarea lemnului, agent magaziner, agent responsabil economic, agent instalator, agent instalator sanitar şi gaze, agent gospodar, agent bucătar, agent conducător auto, agent agronom, agent casier, agent contabil, agent fochist, agent electrician, agent achiziţii publice, agent construcţii, agent tâmplărie PVC/ambalaje carton, agent tehnoredactor, agent tipograf);
• Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (ofiţer tehnologia informaţiei, agent comunicaţii, agent tehnologia informaţiei);
• Juridic (ofiţer consilier juridic);
• Învăţământ (ofiţer sociolog, ofiţer statistician, ofiţer programe, relaţii externe şi activităţi extradidactice, ofiţer profesor teorie şi practică penitenciară – siguranţă şi regim penitenciar,ofiţer profesor instrucţia tragerii şi pregătire fizică – pregătire fizică, agent bibliotecar);
• Cooperare şi Programe (ofiţer cooperare internaţională);
• Resurse Umane (ofiţer psiholog, ofiţer statistician, ofiţer sociolog, agent resurse umane).

Concurs din sursă internă (sesiune unică) de trecere a agenţilor în corpul ofiţerilor, pentru ocuparea a aproximativ 120 de posturi din domeniile:

• Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar (ofiţer evidenţă deţinuţi şi ofiţer organizarea muncii);
• Reintegrare Socială (ofiţer educaţie);
• Economico-Administrativ (ofiţer economist, ofiţer achiziţii);
• Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (ofiţer tehnologia informaţiei);
• Învăţământ (ofiţer învăţământ);
• Cooperare şi Programe (ofiţer cooperare internaţională);
• Cabinet (ofiţer responsabil protecţia datelor personale);
• Resurse Umane (ofiţer resurse umane, ofiţer formare profesională şi ofiţer mobilizare).

Informaţiile cu privire la repartizarea posturilor pe unităţi, înscrierea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi publicate pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la o dată ulterioară.

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare, însoţit de Anexă şi Referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Anexa | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Vot pozitiv în parlament pentru desfasurarea concursurilor pentru posturile vacante din sistemul penitenciar

Camera Deputaților a adoptat Proiectul de lege care, permite desfăşurarea pe durata stării de alertă  a concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante din instituțiile care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. II. – Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, pe durata stării de alertă se pot desfășura și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice,didactice auxiliare, pentru posturile din instituțiile care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, din autoritățile administrației publice locale și județene și instituțiile din
subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul României, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Inspecția Judiciară, din structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanțare
din fonduri nerambursabile, europene și naționale, precum și pentru posturile vacante de asistenți medicali comunitari, asistenți medicali și medici din unitățile de învățământ.”

Mai jos forma trimisa spre promulgare

 

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidaților admiși la concursul din sursă externă și încadrați ca polițiști de penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidaților admiși la concursul din sursă externă și încadrați ca polițiști de penitenciare, însoţit de Referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Adresă ANP clarificări la procedura de schimbare a polițiștilor de penitenciare din funcțiile deținute

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine clarificări prin adresa 47068 din 31.08.2020 referitoare la procedura de schimbare din funcție a polițiștilor penitenciare astfel:

Urmare a aspectelor dezbătute în cadrul video conferinței din data de 31.08.2020 referitoare la schimbarea polițiștilor de penitenciare din funcțiile deținute, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 5 alin. 1 din anexa la Ordinul ministrului Justiției 2641/C/2020 “cererea de schimbare din funcție înregistrată la secretariatul unității se repartizează structurii de resurse umane. Structura de resurse umane verifică îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului și solicită avizul șefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate din care se solicită schimbarea, respectiv al șefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate unde se solicită numirea”.

Din cuprinsul textului susmenționat rezultă că, cererile de schimbare din funcție se avizează de șeful ierarhic imediat superior sau coordonatorul sectorului de activitate. În situația funcțiilor care se subordonează direct conducătorul unității, nu mai există această obligație, pentru că directorului îi revine competența de aprobare.

Potrivit art. 6 alin. 1 lit. d) din anexa la ordinul ministrului justiției 2641/C/2020 interviul profesional are caracter A.obligatoriu în toate cazurile în care sunt necesare susținerea și promovarea uneia sau mai multor probe cu relevanță directă în ceea ce privește specificul funcției pe care se solicită schimbarea (de exemplu, în toate cazurile în care este necesară susținerea probei sportive, se va susține și interviul profesional).

Decizia ANP 544 de complectare a Planului de măsuri

Decizia directorului general al ANP nr. 554 din 28.08.2020 prin care se aprobă completarea Planului de măsuri pentru sistemul penitenciar, după încetarea stării de urgențăaprobat prin Decizia directorului general al ANP nr. 446 din 14.05.2020, cu măsurile prevăzute în anexă.

Mai jos decizia 544 și Anexa 1 și 2 la Decizia directorului general al ANP nr.544 din 28.08.2020

Decizia nr. 554 din 28.08.2020 – conform cu originalul

Anexa 1 si 2 la Decizia directorului general nr 554 din 28.08.2020 word

Decizia directorului general al ANP nr. 552 din 28.08.2020 privind condițiile specifice de ocupare a posturilor din unitățile penitenciare

În temeiul art. 21 alin. (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr.
3065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare;
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al  Administrației Naționale a Penitenciarelor emite  Decizia nr. 552 din 28.08.2020 privind care aprobă condiţiile specifice de ocupare a posturilor prevăzute  în statele de organizare ale unităţilor penitenciare, precum şi probele de concurs stabilite pentru fiecare tip de post în parte, potrivit Anexelor la prezenta decizie.

Mai jos puteți consulta anexele pentru fiecare post

Decizie ANP nr. 552 din 28.08.2020

Anexa 1 – DSDRP

Anexa 2 – DEA.docx

Anexa 3 – DRS.docx

Anexa 4 – DM.docx

Anexa 5 – DMRU.docx

Anexa 6 – IT

Anexa 7 – DPCT.docx

Anexa 8 -SC.docx

Anexa 9 -DJ.docx

Anexa 10 -IC.docx

Anexa 11 – SCP

Anexa 12-MSU.docx

Anexa 13-SSM.docx

Anexa 14 – INV.docx

 

 

Instrucțiuni ANP cu privire la demararea procedurii de schimbare din funcție pentru polițiștii de penitenciare

Administrația  Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine adresa cu nr.46903 din 28.08 2029, cu privire la demararea până la data de 31.08.2020 a procedurii de schimbare din funcție pentru polițiștii de penitenciare.

Totodată până la data de 11.09.2020, unitățile din subordine au obligaţia de a transmite la adresa de e-mail simona.enciu@anp.ro, situația postrurilor preconizate a fi scoase la sesiunea de mutare, ce se va desfășura în perioada imediat următoare finalizării procedurii de schimbare din funcție 

Adresa nr. 46903 din 28.08.2020