Guvernul are în vedere taxarea pensiilor peste 7000 de lei

În criză de finanțe, Guvernul României s-a gândit că poate ar fi ok sa mai adune ceva bani si din taxarea, pe lângă impozit, a sumelor din pensii ce depășesc 7000 de lei. Astfel se are în vedere ca pentru sumele ce depășesc 7000 de lei din care a fost dedus impozitul sa fie taxate cu 30% veniturile din pensii intre 7000 de lei si 10000 de lei, iar pentru pensiile ce depășesc 10000 de lei , taxa sa fie 900 de lei plus 50% din ce depășește suma de 10000 de lei.

Veniturile suplimentare realizate din impozitarea acestor sume ar fi ceva de genul:

– pentru o pensie cuprinsa intre 7000 de lei si 10000 de lei care după impozitare ar rămâne, spre exemplu 8700 de lei, rezultă o taxă suplimentară de 510 lei urmând ca restul de plata sa ramana de 8190 de lei.

8700 – 7000 = 1700 de lei suma de suprataxare

1700 x 30% = 510 taxa ce se reține

8700 – 510 = 8190 rest de plata

– pentru o pensie peste 10000 de lei care după impozitare ar rămâne de exemplu 17000, rezultă o taxă suplimentară de 900 de lei plus 3500 de lei, rămânând de luat în mână suma de 12600 de lei.

17000 – 10000 = 7000 de lei

7000 × 50% = 3500 de lei

17000 – (900 + 3500) = 12600 de lei, unde 900 de lei reprezintă 30% taxa pentru veniturile intre 7000 de lei si 10000 de lei.

Ca sa va dati seama aproximativ, de taxarea ce va rezulta din aplicarea acestei ordonanțe, dacă va intra în vigoare, luam exemplul veniturilor fostului ministru al justiției Tudorel Toader, care daca mai era in funcție ar fi fost taxat, din totalul sumei de aproximativ 57000 de lei lunar, cu 900 de lei plus 23500 de lei, adică rămânea cu venituri de 32600 de lei, venituri oricum foarte mari.

Rămâne să vedem economia rezultată si daca Guvernul va aplica aceasta Ordonanta.

Aveti mai jos proiectul Ordonantei:

ORDONANȚĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct.I.3 din Legea nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:
„j) taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă.”
2. După Titlul IV „Impozitul pe venit” se introduce un nou titlu, titlul IV^1 „Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă” cuprinzând articolele 134^1 – 134^4, cu următorul cuprins:
„Titlul IV^1 – Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
Art. 134^1 – Categoria de contribuabili și sfera de cuprinde a taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale, suportate de la bugetul de stat, denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă.
(2) Contribuabilii care realizează venituri din pensii compuse din sume bazate pe principiul contributivității, așa cum este definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat și din sume suportate de la bugetul de stat, datorează taxa numai pentru sumele suportate de la bugetul de stat.
(3) Taxa este datorată numai în situația în care venitul lunar din pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă de la unul sau mai mulți plătitori, după caz, din care se deduce impozitul pe venit stabilit potrivit prevederilor titlului IV, este mai mare de 7.000 lei, lunar.
(4) În înțelesul prezentului titlu, veniturile pentru care se datorează taxa reprezintă sume primite în baza următoarelor legi/statute speciale:
a) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
e) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare;
h) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, indică ”pensia de serviciu”;
i) pensii militare prevăzute în Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
j) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 134^2 – Stabilirea bazei de calcul din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Baza de calcul, denumită venitul lunar taxabil, se determină prin deducerea din venitul din pensie sau indemnizație pentru limită de vârstă a impozitului pe venit stabilit potrivit prevederilor titlului IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
(2) În cazul contribuabililor care realizează venituri de la mai mulți plătitori, dintre cele prevăzute la art. 134^1 alin. (4), venitul lunar taxabil se determină prin deducerea din veniturile lunare cumulate din pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă, a impozitului pe venit calculat și reținut, de către fiecare plătitor de venit, potrivit prevederilor titlului IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat, precum și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
(3) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori, în vederea stabilirii venitului lunar taxabil în situația prevăzută la alin.(2), contribuabilii au obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere, astfel:
(i) la casa de pensii sectorială, în cazul în care cel puțin unul dintre plătitorii de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă este o casă de pensii sectorială;
(ii) la casa de pensii publice teritorială sau a municipiului București, după caz, în celelalte situații.
(4) Declarația prevăzută la alin.(3) cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente: datele de identificare ale contribuabilului, informații referitoare la nivelul venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, precum și plătitorul de venit.
(5) Contribuabilul depune declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) însoțită de documente justificative eliberate de fiecare plătitor, din care rezultă nivelul venitului reprezentând pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, impozitul pe venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, calculat și reținut precum și taxa calculată și reținută, după caz.
(6) Declarația prevăzută la alin. (4), însoțită de documentele justificative se depune la plătitorul de venit prevăzut la alin.(3), până la data de 15 a primei luni de aplicare a prevederilor prezentului titlu, iar în cazul modificării drepturilor de pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, până la data de 15 a lunii următoare celei în care se efectuează plata venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, ori de căte ori se modifică aceste drepturi.
(7) Pe baza declarației și a documentelor justificative depuse de contribuabili conform alin. (6), plătitorul de venit prevăzut la alin.(3) stabilește venitul lunar taxabil până la sfărșitul lunii următoare celei în care se efectuează plata venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită.
Art. 134^3 – Calculul, reținerea, plata și declararea taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Plătitorii de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat au obligația lunară, de a calcula, reține, declara și plăti taxa la bugetul de stat.
(2) Taxa se calculează prin aplicarea următorului barem lunar asupra venitului lunar taxabil, determinat potrivit art.134^2 alin.(1) sau alin.(2), după caz:
(3) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori , taxa se recalculează prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului lunar taxabil, determinat potrivit art.134^2 alin.(2) din care se deduce taxa reținută de către fiecare plătitor de venit.
(4) Pentru stabilirea taxei prevăzută la alin. (3), Casa de pensii publică teritorială sau a municipiului București, respectiv casa de pensii sectorială, după caz, pe baza datelor furnizate de către contribuabil prin declarația pe propria răspundere și a documentelor justificative emise de toți plătitorii de venituri, cumulează veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat din care deduce impozitul pe venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, datorat, calculat de către fiecare plătitor de venit, verifică încadrarea în plafonul prevăzut la 134^1 alin.(2), efectuează recalcularea taxei și determină diferența de taxă de plată rezultată, după caz.
(5) Taxa se reține la data efectuării plății venitului din pensie și/sau indemnizației pentru limită de vârstă și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata.
(6) În cazul prevăzut la alin. (3), plătitorul de venit de la alin. (4), reține taxa la data plății venitului din pensie și/sau indemnizației pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, din drepturile celei de a doua luni următoare celei pentru care se recalculează taxa, iar termenul de plată este până la data de 25 inclusiv a celei de a treia luni următoare celei pentru care se recalculează taxa.
(7) În cazul veniturilor din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, al diferențelor de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, precum și al sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite pentru perioade anterioare, în baza unei legi de acordare expresă a acestora sau în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, taxa se calculează separat față de taxa aferentă drepturilor lunii curente, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului taxabil care se determină prin deducerea din suma acordată, a impozitului pe venit datorat potrivit prevederilor titlului IV și a sumei netaxabile de 7.000 lei. Taxa se reține la data efectuării plății și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit sumele acordate. În cazul în care plățile se efectuează
Tranşe de venit lunar taxabil – lei –
Taxă – lei –
până la 7.000, inclusiv
0%
7001 – 10.000, inclusiv
30%
peste 10.000
900 + 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei eșalonat reținerea taxei se face proporțional la fiecare plată. Termenul de plată este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.
(8) În cazul drepturilor aferente veniturilor din pensii și/sau indemnizații, stabilite pentru perioade anterioare, în alte situații decât cele prevăzute la alin. (7), acestea se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării, reținerii și plății taxei datorate, după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
(9) Taxa prevăzută la (7) – (8) se datorează începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, aferente lunii următoare publicării prezentei ordonanțe.
(10) În cazul nerespectării de către contribuabil a obligației prevăzute la art.134^2 alin.(6) sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(11) Prevederile art.132 din titlu IV se aplică în mod corespunzător și pentru taxa pe veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat.”
3. La articolul 1381, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.”
4. La articolul 139, după litera s) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit.ş), cu următorul cuprins:
„ș) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
5. La articolul 142, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;”
6. La articolul 154, alineatul (1) litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.
7. La articolul 157, după litera t) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. ț), cu următorul cuprins:
„ț) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
8. La articolul 220^4, după litera l) a alineatului (1), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
„m) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
Art. II – Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
Prevederile art.II din Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor se aplică începând cu veniturile aferente lunii iulie 2019”
Art. III – Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I se aplică după cum urmează:
a) pct. 1 și 2 se aplică începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat aferente lunii următoare publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
b) pct. 3 – 8 se aplică începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
c) pct. 9 – 15 se aplică începând cu 1 septembrie 2019.

Please follow and like us:

Statutul polițistului de penitenciare a fost publicat

Astăzi, în Monitorul oficial al României nr. 631 partea I, a fost publicat Statutul polițistului de penitenciare. Astfel, după aproape 7 ani avem un nou Statut.

Chiar dacă unii il critica, cu modificările ce vor fi făcute în perioada imediat următoare pe procedură de concurs si pe evaluarea personalului, modificari care erau promovate acum riscam o amânare la calendele grecești ale promovării proiectului, cred ca este un statut bun.

Având și sprijinul ministrului justiției și a parlamentarilor care au pus umărul la promovare acestui proiect, speram ca in 2 luni sa avem un statut complet.

Mai jos Monitorul oficial al României nr. 631:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43OTQyNzExOTM0Nzg4RSszMA==

Legea 145_2019 privind statutul politistilor de penitenciare (MOfR 631_2019)

Please follow and like us:

Ministrul Justiției Ana Birchall un ministru care își respectă promisiunile față de angajați din penitenciare

Dacă până nu demult nu se identificau soluții la problemele cu care se confruntă angajații din sistemul penitenciar, Ministrul Justiției  Ana Birchall ne demonstrează că se poate. Printr-un dialog social onest și într-un timp relativ scurt a reușit să identifice soluții pentru o parte din  problemele pe care i le transmiteam, trecând de la etapa de de înțelegere la etapa de implementare dintre care amintim: 

  •   implicare și participare pentru susținerea adoptării legii, ministrul justitiei Ana Birchall  a monitorizat evoluția procesului legislativ având ca obiectiv o adoptare urgenta a statutului, Politistului de penitenciare.
  • semnarea Ordinul privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019- 2021 peste programul de lucru de către funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministrul Justiției și Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare.
  • plata drepturilor salariale pentru munca suplimentară etc.,

Având în vedere faptul că ambii parteneri am agreat un calendar de plați și plan de acțiuni ne exprimăm aprecierea față de implicarea puternică și nemijlocită a Ministrului Justiției Ana Birchall, și sperăm ca în continuare printr-un dialog constructiv să  găsim soluții în ceea ce privește deblocarea concursurilor situație creată de decizia C.C.R. 90/2019, respectiv reglementarea printr-o lege organică  a modului de ocupare a funcțiilor de conducere și de execuție din sistemul penitenciar dar și finalizarea calendarului agreat de ambii parteneri.

 

Please follow and like us:

Statul Polițistului de Penitenciare promulgat

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat  luni, 22 iulie 2019 Decretul pentru promulgarea Legii privind statutul polițiștilor de penitenciare (PL-x 723/28.11.2018);

Legea prevede schimbarea denumirii de „funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare” cu cea de „poliţist de penitenciare”.

Actul normativ stipulează că poliţiştii de penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.

Poliţiştii de penitenciare debutanţi sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în sistemul administraţiei penitenciare, până la definitivare”.

O altă prevedere a actului normativ stabileşte că „poliţiştii de penitenciare cărora nu li s-a acordat locuinţă şi care nici ei şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere”.

De asemenea, „în situaţia inexistenţei unui fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, în cazul în care nici poliţistul de penitenciare şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă”.

„Poliţiştii de penitenciare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie (…) şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut (…), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Dreptul prevăzut se menţine în cazul transferului sau încadrării funcţionarilor publici cu statut special într-o altă instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională”.

Please follow and like us:

Conferința Națională a Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Predeal 19-21 Iulie 2019

În perioada 19-21 iulie 2019, la Predeal se desfășoară lucrările  Conferinței Naționale a  Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, adunare la care participă reprezentanților sindicatelor afiliate și în calitate de invitați   Comisar șef de penitenciare Cristian PLEŞA , Director general al Administrației Naționale Penitenciarelor și  Claudiu Cătălin  BEJAN consilier al Ministrului Justiției

În deschiderea Conferinței Naționale a Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar domnul Claudiu Cătălin  BEJAN consilier al Ministrului Justiției a transmis mesajul ministrul justiției, doamna Ana Birchall:

Ana Birchall: „Administrația Națională a Penitenciarelor reprezintă un pilon important al sistemului judiciar”

Astăzi, 20 iulie 2019, a fost organizată, la Predeal, Conferința Națională a Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, eveniment la care au participat reprezentanții sindicatelor afiliate.

 Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar „este un partener onest al procesului prin care, împreună cu Ministerul Justiției, Guvernul României și conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, încercăm și reușim să identificăm soluții la problemele cu care se confruntă angajații și sistemul penitenciar în ansamblul său”.

Ca ministru al justiției am înțeles încă de la preluarea, ca interimar, a portofoliului de la Justiție, că Administrația Națională a Penitenciarelor reprezintă un pilon important al sistemului judiciar și că dialogul social reprezintă cea mai bună cale pentru dezvoltarea instituțională”, se mai arată în mesajul ministrului justiției.

De asemenea, în mesajul transmis, Ana Birchall a evidențiat că situația angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a aflat pe agenda sa încă de la preluarea portofoliului, îndeplinindu-și angajamentele asumate.

În încheiere, vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat, vă urez succes în activitatea dumneavoastră sindicală și îmi exprim convingerea că dialogul constructiv și buna credință sunt valorile noastre comune”, a transmis ministrul Ana Birchall.

 Ordinea de zi: discutarea potențialelor soluții la problemele curente împreună cu reprezentanții angajatorului și pregătirea viitoarelor acțiuni sindicale.

  • Promovare legislației concursuri și evaluare personal
  • Buget
  • Actualizarea valorii gradului profesional cu salariul minim pe economie
  • Condiții de muncă
  • Înființarea echipelor operative speciale în toate penitenciarele

Please follow and like us:

Preaplinul răbdării…. la Penitenciarul Miercurea Ciuc

Tu vezi doar ce vreau eu sa vezi!

O vorbă ce circulă pe net de o vreme zice că, în cazul în care ți se pare că paharul ți-e pe jumătate gol, bine ar fi să răstorni conținutul într-un pahar mai mic. Așa, poți vedea doar partea plină a paharului. Dar, ce te faci când paharul e prea plin? Prea plin de venin, de lehamite, chiar și de îndelungată indignare? Unde să mai răstorni? Ce să mai verși din el când alții își varsă toată mizeria asupra ta?

Fără a mai lungi vorba, vom aduce în discuție modalitatea în care prea-marea șefă a economicului din Penitenciarul Miercurea Ciuc înțelege să-și ”aprecieze” și să-și ”motiveze” subalternii. Ați văzut ghilimelele, da?

Nu cu mult timp în urmă, doar în luna ce abia a trecut, se numea o comisie de casare a unor bunuri. Nu contează compartimentul din care urma să se facă procedura. Ce contează e faptul că oamenii din comisie țineau morțiș să-și facă treaba. Adică să identifice bunurile ce trebuiau casate, să le adune pe toate, să verifice liste și, evident, să le caseze.

Ei, văzând prea-marea economistă că cei trei membri ai comisiei nu joacă pe muzica ce le-o punea de câte ori putea, între noi fie vorba, pe care îl prindea singur avea grijă, insinuos, să îi atragă atenția că nu procedează ca la carte, că bunurile pot fi casate pe hârtie, dar pot rămâne bine-merci în continuare în folosință, că președintele comisiei îi învață greșit și alte asemenea, a început să-și arate nemulțumirea într-un mod deloc străin : hărțuind moral!

Întâi și-ntâi a încercat determinarea celorlalți 2 membri din comisie să inalizeze casarea, în lipsa președintelui, acesta fiind plecat în concediu doar pentru două zile. Nu a mers varianta, înlocuitorul pe DZU a președintelui nedorind implicarea în această operațiune. Când a venit vorba de identificarea a două alte bunuri, comisia a fost plimbată de la un om la altul, chiar și spre GAZ-ul unității, unde s-ar fi aflat obiectele.

S-a continuat cu sfaturile ,,legale” de a se casa bunurile pe hârtie, scoaterea lor din evidența contabilă și lăsarea unora în continuare în folosință, că și perdelele au fost casate și încă sunt la geamuri, etc. Să vă mai spun că una din scenele descrise s-a petrecut în fața unor deținuți? Din nefericire pentru doamna în cauză, comisia nu a cedat, dar nici nu a apreciat imixtiunea dumneaei în activitatea comisiei.

Pe data de 10 iunie, procesul-verbal de casare a fost dat spre înregistrare la secretariatul unității și, desigur înaintat directorului. Interesant aici e faptul că această comisie a constatat niște lipsuri și prin procesul-verbal a propus declanșarea unei cercetări administrative.
În data de 12 iunie membri comisiei înaintează directorului unității o notă prin care îl informează pe acesta cu privire la atitudinea, comportamentul și imixtiunea doamnei în cauză față de comisie și în activitatea acesteia.

De acum începe și mai marea nebunie. Pe 19 iunie, șefa economicului se duce peste doi membri ai comisiei în birou și are o ”discuție” cu aceștia raportat la nota înaintată directorului. Pe 21 iunie, în ședința de dimineață, aceeași persoană le cere celor doi întocmirea unui punct de vedere, de data aceasta către dumneaei, cu privire la nota din 12 iunie! Da, ați citit bine și nu e deloc eroare de redactare. În aceeași zi, cei doi angajați primesc de la șefa economicului un mail, prin care li se reiterează ”să-și prezinte punctul de vedere referitor la amenințările făcute de mine la adresa Dvs.”, fiecare SEPARAT!!! S-a dat și termen pentru asta : 24 iunie 2019, ora 7!! Și, pentru acuratețea redactării să menționăm că doamna insistase verbal și în zilele anterioare să i se comunice punctele de vedere a celor 2 membri ai comisiei de casare, aceștia refuzând.

Vă vine să credeți? Nici nouă nu ne-a venit! Cum, măi, să fac o notă raport către director prin care să-l informez că X-lescu se poartă cum se poartă și că mă simt hărțuit psihologic, intimidat și permanent sub presiune, iar acest X-lescu să îmi ceară tot mie punct de vedere la ceva ce deja am scris și am semnat? Cum să se apuce angajații să înceapă să dea cu subsemnatul IAR în fața persoanei a cărei atitudine intenționată și intimidantă îi face din oameni neoameni?? Unde mai stă verticalitatea, moralitatea și integritatea directorului dacă acesta îi permite doamnei X să procedeze în continuare așa, deși i-a fost adus la cunoștință tocmai un astfel de comportament deranjant și abuziv?

”Ce te costă dacă scrii?” Ce îi costă, chiar așa? Faptul că nu vor mai avea deloc, dar deloc, încredere în managementul unității, în șefii lor? Faptul că, probabil de acum, vor avea grijă să nu mai deranjeze? Faptul că se vor simți în continuare expuși hărțuirii morale la locul de muncă, în loc să se simtă protejați împotriva unei astfel de manifestări? Faptul că există nefericita probabilitate să se îmbolnăvească fizic ori psihic sau să demisioneze pentru a scăpa de Sabia lui Damocles?? Ce îi costă?? Ne dați un răspuns???

Și pentru că povestea continuă, veți vedea că la noi nu există IMPOSIBIL! Nu există și pace! Ulterior procesului-verbal de casare se înregistrează un proces-verbal de inventariere, în care se constată lipsa acelorași bunuri ca și la casare. Ei, zilele acestea, aceeași doamnă X numește comisia de cercetare administrativă, atențiiiiiieeeee, în baza procesului-verbal de inventariere, nu a procesului verbal de casare ce a fost uitat pe undeva.

Și ca să fie suspansul până la capăt, doi din membrii comisiei de casare fac parte din comisia de cercetare administrativă, deși propunerea inițială a venit în urma casării!!! Ar fi fost și al treilea, dar a scăpat că e la mare. Ei, este Ciucul cel mai tare ori ba?? Este! Nimeni nu ar fi putut face așa ceva, uite că la noi se poate.

După toate astea, vă lăsăm pe dumneavoastră, cititorii, cei care ați avut răbdare să parcurgeți articolul pe de-antregul, să trageți concluziile. Concluzia noastră e simplă și de bun simț : e epuizant să muncești într-un astfel de mediu. Abrutizant, distructiv atât pentru angajat cât și pentru unitate, periculos pentru viitorul unității și chinuitor…în fiecare zi!

Toate acestea se întâmplă în penitenciarul Miercurea Ciuc. Și s-au mai întâmplat cu știința directorului penitenciarului care continuă să acopere aceste nereguli. Ce trebuie sa înțeleagă acești oameni este că lucrurile nu mai pot continua asa și va veni timpul plății. Nu cu înjurături. Cu scris. Vom prezenta si alte întâmplări din acest penitenciar, multe neraportate nici ANP. Dar urmează….

Please follow and like us:

Colțul neputinței și manipularea prin dezinformare

Ciucul a fost o unitate liniștită. A fost… Cu oameni fel de fel, dar cum-necum, nu prea ieșea în evidență nici la bune, nici la rele. Dar timpul trece, directorii se schimbă și, parafrazându-l pe unul dintre personajele noastre de azi : Ce a fost, a fost. Nu se mai întoarce!

De o vreme încoace, lucrurile nu par, ci chiar merg în direcție greșită. Pălmașii observă, tac și se mulțumesc să mai arunce pe la colțuri câte o nemulțumire. Atât. În lumina ultimelor evenimente din unitate, starea de nemulțumire a crescut ca și cotele apelor din parcul central al orașului.

Din birourile de sus, nimeni nu vede. Sau dacă vede, este atât de liniștitor să-și trimită săgețile cu informații false, încât sunt toți convinși că dezinformarea le poate perpetuamulțumirea de sine.

Săptămâna aceasta, un lucrător al resurselor umane din unitate a constatat că pentru cei doi directori adjuncți, ambii recent reveniți din misiuni prin țară, mențiunile din ordinele de serviciu nu corespundeau cu situația de fapt. Să menționezi că ai ajuns la unitate la ora 14, dar să fii în sală la ședința festivă din data de 28 iunie, la ora 12 în aceeași unitate și în aceeași zi, nu doar că presupune o avansată tehnologie de teleportare, dar și o dedublare fizică. Iar de la Rodbav, cam la fel.

Și pentru că lucrătorul respectiv a îndrăznit să solicite clarificări în scris din partea directorului unității cu privire la întocmirea pontajului pentru cei doi, s-au aprins spiritele! Cum sindicatul, că da – omul este și membru al unui sindicat din unitate – îndrăznește să le spună că ei au greșit??

Discuția a alunecat și către un anumit spor ce se dă la PC2, spor ce se dă doar 8 ore din 12 din cât se lucrează acolo „pentru că stă afară”, spre încruntarea și nemulțumirea directorilor, aceștia coalizându-se în combaterea tuturor argumentelor expuse privind acordarea sporului pentru întregul program de lucru, nu parțial.

Văzându-se pus la colț cu cele puse pe masă, din neputință și frustrare, dl. comisar șef de penitenciare Gherghel Cristinel a decretat cu voce tare că bineeeeee, atunci și cei care au participat la masa festivă din 28 iunie nu vor beneficia de sporurile aferente pentru 2 ore, cât nu au fost în posturile lor. Totul sub ochii și îngăduința directorului unității, prezent în ședința de dimineață!

Și, ca să se asigure că cel ce i-a contrat va răspunde furiei colegilor, s-au trimis săgeți instruite în unitate. Mesajul a ajuns, dezinformarea ar fi putut funcționa, doar că niciunul dintre cei implicați nu au luat în calcul un element : al credibilității!!! După atâtea tergiversări la rezolvarea problemelor personalului, după atâtea dăți în care oamenii au așteptat soluții la probleme și nu probleme la soluții, cine vă mai crede?? În afară de o stare de spirit agitată, ce ați câștigat, domnilor?

Când ne-am înființat ca sindicat, ați făcut tot ce ați putut să ne descreditați. Același lucru îl faceți și acum, doar că insistența de care dați dovadă începe să fie suspectă. Să înțelegem că vă este teamă de un sindicat? Doar scopul nostru îl reprezintă apărarea intereselor legitime ale lucrătorilor din Penitenciarul Miercurea Ciuc, membri ai sindicatului nostru. Al dumneavoastră, domnilor directori, care este?

Făcând abstrație de apartenența sau nu la un sindicat, actul managerial nu obligă și la aplicarea și acordarea tuturor drepturilor personalului?

Oricum, ce a fost, a fost! Nu va mai fi! Iar dacă vă pasă câtuși de puțin de oamenii cu care lucrați, nu doar cei din birourile etajului 1, gândim că s-ar cuveni să ieșiți la scenă deschisă și să recunoașteți că afirmațiile de genul ”atunci și cei care au participat la masa festivă din 28 iunie nu vor beneficia de sporurile aferente pentru 2 ore, cât nu au fost în posturile lor”, au fost o regretabilă eroare cauzată de … ce vreți dumneavoastră!

Acesta este un început al unei serii de articole despre ce se intampla in penitenciarul Ciuc, articole ce vor scoate în evidență comportamente, caractere, încălcare a legii, conflicte de interese, promovare de interese,etc. Consideram ca am acordat destul respect si am avut multă înțelegere pentru conducerea acestui penitenciar, care a găsit de cuvință să răspundă la onestitate cu ură, la dialog cu pumnul in gura, la respect cu mizerii.

Please follow and like us:

La mulți ani lucrători din sistemul administrației penitenciare!

În această zi cu o semnificaţie deosebită, ziua de 29 iunie, Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România, ţinem să urăm tuturor angajaţilor sistemului penitenciar, veteranilor, membrilor familiilor lor, multă sănătate, linişte sufletească, fericire, prosperitate şi noi realizări în activitatea profesională şi cea personală.

La mulți ani!

Cu deosebita considerație,                                                                                        Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

Please follow and like us:

Luni 01.07.2019, analiza cererilor de mutare

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor  convoacă Luni 01.07.2019  ora 12.00 Consiliul de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor ordinea de zi fiind analiza cererilor de mutare din funcție pentru funcționari publici cu statut special din cadrul unităților penitenciare

Please follow and like us:

Dupa 7 ani avem Statutul polițistului de penitenciare

Azi, în Camera deputaților a fost adoptat Statutul polițistului de penitenciare. A fost o bătălie dură care a durat 7 ani. Ani de umilința, ani în care ne-am luptat cu toți cei care nu pricepeau sau se făceau că nu pricep dorința personalului din penitenciare de a avea o identitate.

Pe lângă identitate, statutul lămurește:

-parcursul profesional al personalului de penitenciare,

-stabilește mandat pentru directorii de penitenciare, înlăturând astfel( cel putin in ce ii privește pe unii) privilegiul de a fi stăpâni și nu conducători ai instituțiilor subordonate ANP. Mandatul este valabil și în ce privește conducerea ANP deși nu putem exemplifica un director general care sa fi stat 4 ani.

-instituie posibilitatea transformării chiriei în rată, ca în întreg sistemul de apărare.

-îndreaptă o nedreptate făcută personalului de penitenciare ce s-a pensionat în ce privește decontul medicamentelor și a altor servicii medicale, în sensul neimpozitării

-pune în acord cu Decizia CCR procedura disciplinară.

-reglementează răspunderea patrimonială, dar și multe alte aspecte ce vulnerabilizaseră vechiul Statut.

Am rămas datori cu două lucruri importante, lucruri ce sperăm să le rezolvăm foarte repede cu ajutorul celor care au pus umărul serios la promovarea prezentului statut:

-procedura de concurs

-procedura de evaluare a personalului

A fost nevoie de implicarea puternică si nemijlocită a ministrului Ana Birchall, dar si de ajutorul enorm primit de la reprezentanții puterii in Parlament. Si mă gândesc aici la președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților, domnul Halici Nicușor dar și la domnul Florin Iordache. Multumim tuturor senatorilor si deputaților, indiferent de apartenența politica care au considerat că este util ca dupa atâta timp personalul de penitenciare sa aibă o altă lege care să le reglementeze statutul si care azi au înțeles să voteze în unanimitate acest Statut. Așteptăm și sprijinul președintelui Iohannis in promulgarea acestei legi.

Nu vreau sa închei fără să aduc la cunostinta celor care au avut impresia că numai ei au făcut ceva pentru personalul din penitenciare, că promovarea acestui Statut s-a făcut cu mari eforturi, in liniște, fără a trambița in stânga și in dreapta ce am facut si având unicul scop de a proteja interesele personalului din penitenciare. Nu a fost nevoie de a apărea peste tot si nicăieri, ci a fost nevoie de a susține acest Statut si a implica oameni ce o puteau face.

Please follow and like us: