ORDIN nr. 3.065/C din 23 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 7 august 2020

ORDIN nr. 3.065/C din 23 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 7 august 2020.
În temeiul art. 11 lit. h)art. 15art. 99 alin. (2) și art. 195 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:
Articolul 1
Prin prezentul ordin se aprobă:
a) Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;
b) Procedura privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 10 noiembrie 2010, cu completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu
București, 23 iulie 2020.Nr. 3.065/C.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

Proiect OMJ privind condițiile de înaintare în gradul militar imediat următor în cadrul aceleiași categorii pentru personalul care a avut calitatea de polițișt de penitenciar/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare

 

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre analiză, proiectul de OMJ privind condițiile de înaintare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițișt de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare, însoțit de referatul de aprobare, cu precizarea de a comunica  și transmite observatiile și propunerile cu privire la proiectul supus analizei, în format word și pdf, cu respectarea prevederilor Anexei 2 la Instrucțiunile privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobate prin Decizia directorului general al ANP nr. 302/2019, până la data de  08.2020, la adresele de e-mail cristina.ungureanu@ anp.ro și mihai.ion@anp.ro.

Mai jos puteți consulta textul integral al proiectului de OMJ și referatul de aprobare:

OMJ conditii inaintare grad militar imediat urmator …

Referat de aprobare OMJ

Adresa

 

 

 

Cele mai recente modificări în Codul muncii au fost aduse luni, prin Legea 151/2020 și visează amenzi pentru discriminări și hărțuiri la birou de până la 20.000 de lei

In Monitorul Oficial, nr. 658/24.07.2020, a fost publicata Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completareaLegii nr. 53/2003 – Codul muncii. Prin aceasta lege se modifica regimul discriminarii in relatiile de munca, fiind introduse amenzi pentru discriminarea si hartuirea la birou.

Legea nr. 151/2020 in urma promulgarii prevede ca orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata, este interzisa.

Prin acest act normativ se defines notiunile de “discriminare directa” si “discriminare indirecta”. Astfel, constituie discriminare directa orice act sau fapta de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile mentionate anterior, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.

De asemenea, constituie discriminare indirecta orice prevedere, actiune, criteriu sau practica aparent neutra care are ca efect dezavantajarea unei persoane fata de o alta persoana in baza unuia dintre criteriile prevazute la alin. (2), in afara de cazul in care acea prevedere, actiune, criteriu sau practica se justifica in mod obiectiv, printr-un scop legitim si daca mijloacele de atingere a acelui scop sunt proportionale, adecvate si necesare.

Hartuirea consta in orice tip de comportament care are la baza unul dintre criteriile enumerate mai sus care are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Nu in ultimul rand, Legea nr. 151/2020 introduce notiunea de discriminare prin asociere, care consta din orice act sau fapta de discriminare savarsita impotriva unei persoane care, desi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificata potrivit criteriilor enumerate mai sus, este asociata sau prezumata a fi asociata cu una sau mai multe persoane apartinand unei astfel de categorii de persoane.

Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune in justitie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.

Orice comportament care consta in a dispune, scris sau verbal, unei persoane sa sa utilizeze o forma de discriminare, care are la baza unul din criteriile enumerate impotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

Pe de alta parte, nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restrictia sau preferinta in privinta unui anumit loc de munca in cazul in care, prin natura specifica a activitatii in cauza sau a conditiilor in care activitatea respective este realizata, exista anumite cerinte profesionale esentiale si determinante, cu conditia ca scopul sa fie legitim si cerintele proportionale.

Potrivit actului normativ promulgat, se completeaza lista criteriilor enumerate de Codul Muncii pe baza carora este interzisa concedierea salariatilor. In urma publicarii actului va deveni interzisa concedierea pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.

In plus, nerespectarea dispozitiilor analizate se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

 Aici textul integral al Legii:

LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2)(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:

(5) Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

(6) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane.

(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.

(8) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricția sau preferința în privința unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

3 La articolul 59, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categoriedefavorizată;

4. La articolul 260 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

r) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2)-(9) și ale art. 59 lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
București, 23 iulie 2020.Nr. 151.—-

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat pe ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților

 Pe ordinea de zi de azi 28 iulie 2020 a Camerei Deputaților, se afla in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019 și Plx. 199/2020 ) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
Peoiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.223/2015, intervenţiile legislative vizând includerea unor dispoziţii cu privire la recalcularea tuturor pensiilor militare potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din cadrul administraţiei penitenciare, în condiţii identice/echivalente de funcţie şi grad militar/profesional, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi
salariale.

Aici raportul   preliminar  asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat – PLx 199/2020 și a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi
completările ulterioare – PLx 221/2020, trimise Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere în fond.

 

Legea conform căreia se acordă o majorare salarială de până la 25% personalului care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat a fost promulgată de către Președintele Klaus Iohannis

 

Legea conform căreia se acordă o majorare salarială de până la 25% personalului care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat a fost promulgată de către Președintele Klaus Iohannis.

Legea are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.VI la Legea-cadru nr. 153/2017, în sensul acordării unei majorări salariale de până la 25% personalului „care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat” din familia ocupaţională de funcţii bugetare apărare, ordine publică şi securitate naţională.„Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/soldă de funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului prevăzut (…) se stabilesc în funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum şi de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces”.

 

Ajut eu, ajuta și tu!

Un vechi proverb spune cam asa :
„Ajuţi tu, te ajută şi alţii pe tine.”

Colegul nostru Florin Paul Muresan inspector de politie penitenciară în cadrul structurii SASS apartinand Penitenciarului Arad, multiplu campion mondial la karate si maestru emerit al sportului, decorat de Familia Regală a Românie și  de Federația  Română de Karate Traditional, cu un suflet de o bunatate iesita din comun, o persoana pentru care nimic nu a fost niciodata imposibil a suferit un accident teribil in urma caruia a suferit o fractura de coloana la vertebrele C6 si C7.

Acum are nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul fiecaruia dintre noi,

 Facem apel la toți  care  pot ajuta prin a dona  orice sumă de  bani, bani necesari pentru a acoperii costurile operațiilor și tratamentelor prin care acesta urmează să treacă în lungul proces de recuperare ce il asteapta!

Contul este: RO90BTRLRONCRT0125847001
Titular cont: Muresan Florin Paul
Sa ii transmitem cu totii un gand bun si insanatosire grabnica!

DECIZIA nr. 506 din 16 iulie 2020 pentru reglementarea metodologiei de desfășurare a interviului profesional susținut cu ocazia mutării sau schimbării din funcție a polițiștilor de penitenciare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare și cu prevederile art. 6 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute;
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Articolul 1
Prezenta decizie reglementează metodologia de desfășurare a interviului profesional prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, respectiv la art. 6 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute.
Articolul 2
Prin termenul comisie folosit în cuprinsul prezentei decizii se înțelege comisia de interviu profesional prevăzută la art. 4 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 și cea prevăzută la art. 6 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020.
Articolul 3
Comisia se desemnează prin decizie a directorului unității unde se solicită mutarea/care are postul în procedură de schimbare, după obținerea avizelor/aprobărilor favorabile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)d) sau e) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020, după caz, sau la art. 5 alin. (2) sau (3) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020.
Articolul 4
(1) Comisia stabilește tematica și bibliografia specifică funcției vizate, precum și planificarea probei în ceea ce privește locația, data și intervalul orar, informații care vor fi publicate pe site-ul unității sau aduse la cunoștința celor implicați prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unității.(2) Tematica și bibliografia specifică funcției vizate se stabilesc având în vedere tematica și bibliografia de concurs și reprezintă, în principiu, doar partea care este în concordanță cu atribuțiile ce vor fi îndeplinite.(3) Din parcurgerea tematicii și bibliografiei specifice funcției vizate, comisia urmărește deținerea unor cunoștințe minime de către solicitant.
Articolul 5
(1) Interviul profesional se desfășoară nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data afișării tematicii și bibliografiei/de la data luării la cunoștință a informațiilor de la art. 4, în baza fișei de interviu profesional, conform modelului prevăzut în anexă.
(2) Fișa de interviu profesional se întocmește de către comisie în ziua susținerii acestuia și va conține:
ANEXĂ
FIȘĂ DE INTERVIU PROFESIONAL
Grad, nume și prenume solicitant ……………………………………………..
Funcția vizată ……………………………………………..
Grad, nume și prenume evaluator ……………………………………………..
Data susținerii interviului profesional ……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ………………………………………………………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea suplimentară nr. 1 (adresată de șeful de structură) ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea suplimentară nr. 2 (adresată de șeful de structură) ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Concluziile evaluatorului ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..
Evaluare: Admis/RespinsGrad, nume, prenume și semnătură evaluator ……………………………………………..
Comisie:Președinte (grad, nume, prenume și semnătură) ……………………………………………..
Membru (grad, nume, prenume și semnătură) ……………………………………………..
Membru (grad, nume, prenume și semănătură) ……………………………………………..

28 iulie 2020, Consiliul de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor – analiza acordării majorării de pană la 50% pentru lucrari de excepție

 

Marți 28 iulie 2020, începând cu ora 9.00 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor se va desfășura prin sistemul de videoconferință ședința Consiliului de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Ordinea de zi:

– ora 9.00, sesiunea dedicată analizării propunerilor de acordare a majorări de până la 50% pentru lucrări de excepție și misiuni speciale pentru trimestrul III ale anului 2020 pentru unitățile penitenciare directori și directori adjuncți- DMRU,

– ora 13.00 sesiunea dedicată analizării propunerilor de acordare a majorări de până la 50% pentru lucrări de excepție și misiuni speciale pentru trimestrul  III ale anului 2020 pentru personal ANP- DMRU.

Alăturat invitația și ordinea de zi a Consiliului de conducere al A.N.P., care va avea loc în data de 28.07.2020, ora 09.00, prin sistemul de videoconferință.

 

Proiect OMJ pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare proiectul de OMJ pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transmiterii de observații și propuneri.

Mai jos puteți consulta proiectul:

Proiect OMJ angajare fara concurs stare de alerta

Referat proiect OMJ angajare fara concurs pe stare de alerta

Hărțuirea psihologică la locul de muncă va fi interzisă și sancționată – lege adoptată de deputați

 

Legea prin care hărţuirea psihologică la locul de muncă este sancţionată disciplinar, contravenţional sau chiar penal a fost adoptată marți de către deputați și merge la promulgare la președinte. Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă. Actul normativ, inițiat de deputata Oana Bîzgan, prevede sancţiuni între 10.000 şi 15.000 de lei pentru angajaţii care săvârşesc fapte de hărţuire psihologică asupra unui alt angajat. Pentru situaţiile când organizaţiile instigă la fapte de hărţuire, amenzile prevăzute sunt de până la 200.000 de lei. De asemenea, angajatorul este obligat să ia toate măsurile pentru a combate şi a preveni actele de hărţuire psihologică la locul de muncă.

Cele mai importante prevederi ale actului normativ:

 

Ce înseamnă hărțuire la locul de muncă și cum se sancționează
 • Constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat, de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: a) conduită ostilă sau nedorită; b) comentarii verbale; c) acţiuni sau gesturi.
 • Constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.
 • În înţelesul prezentei legi, stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.
 • Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală. Niciun angajat nu va fi sancţionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauza că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărţuirii morale la locul de muncă.
 • Hărţuirea morală la locul de muncă, pe criteriul de sex, este interzisă.
 • Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condiţiile legii şi regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru faptele respective.
Obligații pentru angajatori
 • Angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă. În caz contrar, sancţiunea este amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.
 • De asemenea, este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.
 • Angajatul victimă a hărţuirii morale la locul de muncă trebuie să dovedească elementele de fapt ale hărţuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condiţiile legii. Intenţia de a prejudicia prin acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită, mai prevede proiectul.
 • Constituie contravenţie hărţuirea morală la locul de muncă săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.
Sancțiuni pentru angajatori
 • Ori de câte ori va constata săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, instanţa de judecată poate, în condiţiile legii:
 • a) să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;
 • b) să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;
 • c) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;
 • d) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;
 • e) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;
 • f) să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului