Avem iar ministru…

După mai bine de două luni de incertitudini avem din nou ministru in persoana domnului Cătălin Predoiu. Sperăm că va reuși să promoveze acele acte normative care sa ajute Sistemul penitenciar și personalul Poliției penitenciare.

Va trebui să înțeleagă domnul Cătălin Predoiu că numai promovând un dialog real si onest cu organizațiile sindicale va avea parte de respectul nostru si de implicarea noastră în aceste demersuri. Are aceasta experiență cu organizațiile sindicale din Sistemul penitenciar.

Îi urăm succes in aceste demersuri.

Pe de altă parte, dorim să mulțumim doamnei ministru Ana Birchall, care în opinia noastra a reușit să onoreze multe din lucrurile convenite. A dovedit, in perioada scurtă la conducerea Ministerului Justiției, ca poate misca lucrurile. Si asta in condiții nu tocmai prielnice.

Vă urăm succes doamnă ministru de acum înainte!

Luni 28 octombrie 2019, Consiliul de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind acordare majorări de 50%

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,  convoacă Consiliul de Conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la data de 28.10.2019, ora 12.00, la Sala de protocol a instituţiei, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea propunerilor de acordare a majorării de până la 50% pentru lucrări de excepţie şi misiuni speciale pentru trimestrele I şi II ale anului 2019 – unităţi penitenciare (directori și directori adjuncţi).

2. Discutarea propunerilor de acordare a majorării de până la 50% pentru lucrări de excepţie şi misiuni speciale pentru trimestrele I şi II ale anului 2019 – personal ANP.

3. Alte probleme

Proiect HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine și organizațiilor sindicale spre consultare Proiectul de Hotărâre privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare.

Aici proiectul HG

HOTĂRÂRE

privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

Având în vedere prevederile art. 17 din Anexa VI din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu art. 105 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

În temeiul prevederilor art.108 din Constituția României, republicată, și al 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare,

Guvernul României adoptă prezenta  hotărâre

ART. 1

(1) Polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în următoarele cazuri:

 1. a) deplasare în interes de serviciu;
 2. b) delegare şi detaşare;
 3. c) mutarea în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;
 4. d) deplasarea de la domiciliu la locul de muncă, când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea;
 5. e) deplasarea pentru efectuarea concediului de odihnă, o singură dată pe an;
 6. f) în alte situaţii expres prevăzute în prezenta hotărâre sau în alte dispoziţii legale.

(2) Prin ”domiciliu”, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege locuința statornică sau principală, sau, după caz, locuința temporară sau secundară, în care polițistul de penitenciare locuiește efectiv, fiind ținut în evidență de autorități în acest sens.

ART. 2

 • În cazul deplasărilor efectuate în situaţiile prevăzute la 2, polițiștii de penitenciare pot călători cu:
 1. mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau rutier;
 2. mijloace de transport în comun – autobuze urbane, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou, mijloace specifice de transport prin cablu;
 3. mijloace de transport auto în regim de taxi sau car sharing, în situațiile prevăzute la art. 10;
 4. autoturismul aflat în proprietatea sau folosinţa polițistului de penitenciare.

 

(2) În condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre, polițiștii de penitenciare pot folosi şi mijloacele de transport aparținând unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Cheltuielile de călătorie cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) se decontează de către unităţi, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, pe baza documentelor justificative.

Art 3

 • În cazul deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosinţa, polițiștilor de penitenciare li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.
 • Distanţa cea mai scurtă dintre localităţi este distanţa calculată pe drumuri publice, folosindu-se un calculator de rute.
 • Pentru decontare este necesară prezentarea bonului de carburant şi a certificatului de înmatriculare al autoturismului cu care s-a efectuat deplasarea.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), bonul de carburant va fi avut în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului.

ART. 4

(1) În cazul în care se deplasează cu mijloace de transport feroviare, polițiștii de penitenciare au dreptul să călătorească în următoarele condiţii:

 1. a) ofiţerii, la clasa I, pe orice distanţă;
 2. b) agenţii, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv;
 3. c) elevii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici, la clasa a II-a pe orice distanţă.

(2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează după cum urmează:

 1. a) polițiștilor de penitenciare, la orice fel de tren, indiferent de distanţă;
 2. b) elevilor instituţiilor de învăţământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare, la orice fel de tren, pe orice distanţă, când se deplasează în interes de serviciu.

(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează polițiștilor de penitenciare, dacă aceştia călătoresc în interes de serviciu, pe timp de noapte, pe distanţe mai mari de 300 km.

(4) Costul comisioanelor percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.

Art. 5

Polițiștii de penitenciare se pot deplasa, în interes de serviciu, cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității.

ART. 6

În cazul deplasării cu mijloace de transport navale, polițiștii de penitenciare au dreptul să călătorească la orice clasă, cu excepţia elevilor instituţiilor de învăţământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare, care pot călători la clasa a II-a.

ART. 7

Nu se decontează drept cheltuieli de transport următoarele:

 1. a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
 2. b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de către autoritatea sau instituţia publică, transportul gratuit în interesul serviciului;
 3. c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, după terminarea delegării sau detaşării, a rămas să îşi efectueze concediul de odihnă sau pentru alte motive personale;
 4. d) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana detaşată sau delegată întrerupe perioada pentru care a fost detaşată sau delegată, pentru motive personale.

ART. 8

(1) Polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în situaţiile în care se deplasează:

 1. a) la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă, în limita a 70 km dus şi 70 km întors;
 2. b) la şi de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a ieşi din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acţiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localităţii de domiciliu ori de reşedinţă sau în afara distanţelor prevăzute la lit. a);
 3. c) în alte localităţi, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecţionare, specializare, convocări, stagii de practică şi alte forme de pregătire;
 4. d) pentru internare în spitale, sanatorii, centre de refacere a capacităţii de efort, pe baza documentelor legale de trimitere sau internare, precum și în cazuri de urgențe medico-chirurgicale;
 5. e) în timpul concediului de odihnă, pentru distanţa dintre localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară unde îşi petrec concediul de odihnă. Polițiștii de penitenciare care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu sau de reşedinţă şi punctul de trecere a frontierei;
 6. f) în cazul mutării în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
 7. g) pentru deplasarea săptămânală la și de la locul de muncă, pe o distanță de 71-300km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.
 8. h) pentru deplasarea bilunară la și de la locul de muncă, mai mare de 301km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică personalului care beneficiază, conform legii, de compensație lunară  pentru chirie, cu excepția situaţiei inexistenţei unui fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei (soţ sau soţie şi copii aflaţi în întreţinerea lor) şi mobilier.

(4) Poliţistul de penitenciare nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă în localitatea în care se află locul de muncă:

 1. a) acesta, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere au o locuinţă proprietate personală ori, după caz, le-a fost atribuită o locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale;
 2. b) acesta sau soţul/soţia beneficiază de locuinţă de serviciu;
 3. c) beneficiază de compensarea chiriei în condiţiile legii.

ART. 9

(1) În cazul delegării şi detaşării, funcţionarilor publici li se decontează cheltuielile de transport, potrivit prevederilor art. 3 – 7, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde este delegat sau detaşat.

(2) În situaţia în care în cadrul delegării sunt efectuate deplasări zilnice între mai multe unităţi din localitatea în care are loc delegarea, se pot deconta cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun în cadrul localităţii respective.

(3) În cazul în care condiţiile de transport permit ca polițiștii de penitenciare să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimişi în delegare sau detaşare, se pot deconta cheltuielile zilnice de transport sau costul unui abonament lunar de transport, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizaţiei de delegare sau detaşare şi a cazării, cu condiţia ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităţilor care fac obiectul misiunii. În această situaţie nu se acordă indemnizaţia zilnică de delegare sau detaşare.

(4) Polițiștilor de penitenciare care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să se deplaseze cu regularitate în alte localităţi şi nu se pot înapoia zilnic în localitatea de domiciliu ori de reşedinţă li se poate deconta contravaloarea abonamentelor lunare de transport în locul cheltuielilor de transport ce li s-ar cuveni la plecarea şi înapoierea din misiune, în cazul în care valoarea abonamentului lunar este mai mică decât costul legitimaţiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni. Cei în cauză beneficiază de acest drept, cu condiţia respectării programului de lucru stabilit în vederea executării misiunilor pentru care se deplasează.

(5) Directorii de unităţi şi adjuncţii acestora, directorii de direcţi şi şefii de servicii, indiferent de gradul profesional, sunt scutiţi de a obţine viza pe ordinul de serviciu, în vederea acordării drepturilor cuvenite potrivit dispoziţiilor legale pe timpul delegării sau detaşării în interes de serviciu.

Art. 10

Se decontează drept cheltuieli de transport şi următoarele:

 1. a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate decât cea unde se execută delegarea sau detaşarea, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
 2. b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori locul de cazare, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
 3. c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;
 4. d) taxele pentru trecerea podurilor;
 5. e) taxele de traversare cu bacul;
 6. f) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
 7. g) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 11

Cheltuielile de transport se decontează şi în următoarele cazuri:

 1. a) persoana este chemată, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegată sau detaşată;
 2. b) persoana întrerupe delegarea sau detaşarea şi se înapoiază în localitatea în care se află locul permanent de muncă, din cauza incapacităţii temporare de muncă, dovedită cu certificat medical.

ART. 12

Mijloacele de transport aparţinând unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare pot fi utilizate de către polițiștii de penitenciare, cu asigurarea de către unitate a cheltuielilor de transport, în următoarele situaţii:

 1. a) pentru îndeplinirea sarcinilor sau altor atribuţii de serviciu;
 2. b) la unităţile sanitare, în cazuri de urgenţe medico-chirurgicale ori în scopul internării în unităţi sanitare, pentru afecţiuni care impun să fie transportaţi cu automobile, în cazul în care asemenea transporturi nu pot fi efectuate în timp util de către unităţile sanitare;
 3. c) pentru transportul mobilierului în situaţiile prevăzute în prezenta hotărâre;
 4. d) la şi de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, pentru polițiștii de penitenciare care funcţionează în unităţi situate la distanţe cuprinse între 5 şi 70 km faţă de localitatea unde domiciliază;
 5. e) pentru transportul de la locul decesului până la locul unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi, precum şi pentru transportul membrilor familiei (soţ sau soţie şi copii aflaţi în întreţinere) decedaţi ai funcţionarului public, până la locul unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi.

ART. 13

(1) Absolvenţii instituțiilor de învătământ care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), dacă sunt numiţi în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.

(2) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii cărora li se acordă gradele profesionale prevăzute pentru polițiștii de penitenciare sau cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei şi mobilier, dacă sunt numiţi în alte localităţi decât în cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.

ART. 14

Cursanţii instituţiilor de învăţământ proprii pentru pregătirea polițiștilor de penitenciare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul ori reşedinţa în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ.

ART. 15

Polițiștii de penitenciare care se deplasează în străinătate în interes de serviciu beneficiază de drepturi de transport prevăzute prin dispoziţiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.

ART. 16

Polițiștii de penitenciare detaşaţi în afara sistemului administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport stabilite prin prezenta hotărâre. Cheltuielile de transport se asigură de instituţia la care sunt detaşaţi.

ART. 17

Polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi în cazul în care sunt chemaţi la organele de urmărire penală sau la instanţele de judecată pentru a da informaţii în probleme ce interesează sistemul administraţiei penitenciare.

ART. 18

Personalul contractual din unităţile sistemului administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport reglementate prin dispoziţiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.

ART. 19

Agenţii şi personalul prevăzut la art. 18, când însoţesc ofiţerii, călătoresc cu aceleaşi mijloace de transport şi la aceeaşi clasă, având dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.

ART. 20

Polițiștii de penitenciare care pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu efectueză deplasări în cadrul localităţii în care se află unitatea unde funcţionează au dreptul să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind abonamente ori tichete de călătorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.

ART. 21

Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

ART. 22

Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor fi emise norme metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.

ART.23

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.  1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

Comisar şef de poliție penitenciară Claudiu Silvian ROMÂNU

         Director Direcţia Management Resurse Umane

 

 

Comisar şef de poliție penitenciară Claudia ZMEU

         Director Direcţia Economico-Administrativă

 

 

Comisar şef de poliție penitenciară Florin Cătălin NIŢĂ

Director Direcţia Juridică

 

 

Comisar şef de poliție penitenciară Daniel Adrian MICLESCU

Şef Serviciu Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative

 

 

PE CÂND UN CLIMAT POZITIV LA LOCUL DE MUNCA ÎN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC

În urma cu ceva timp aducem în atenția Administrației Naționale  a Penitenciarelor,  Ministrului Justiției și opiniei publice, modul în care directorul Penitenciarului Miercurea Ciuc Zoltan MIKLOȘ și echipa sa, înțelege să managerieze unitatea pe care o conduce , cum prin modul său obtuz înțelege să transpună în practică abilitățile de mare manager al oamenilor pe care îi conduce sau nu,  prin  abilități de înțelegere,  prin capacitatea de a gestiona, comunica și relaționa cu oamenii. De ce reamintim aceste lucruri, pentru ca mai mari noștri conducători din A.N.P. să înțeleagă că a venit momentul de a se implica și a lua măsuri cu privire la situația de la Penitenciarul Miercurea Ciuc. Deși am expus în repetate rânduri directorului  Penitenciarului Miercurea Ciuc  Zoltan MIKLOȘ principalele probleme, acesta nu reușește să gestioneze situația ba din contră a reușit să o degradeze creând un climat de muncă ostil,  față de unii angajații, care poate avea repercusiuni drastice asupra stării de sănătate și deteriorează climatul de la locul de munca. Obligații precum  securitatea și sănătatea în muncă prin care angajatorul se obligă să asigure polițiștilor de penitenciare condiții de natură să le ocrotească sănătatea, integritatea fizică și psihică nu constituie o obligație pentru un astfel de director. Deranjat de atitudinea unor subordonați care au avut curajul de a spune STOP ABUZURILOR, amenințările/hărțuirea  la adresa lor nu a întârziat să se manifeste din partea mai marilor ZEI prin aplicarea unor măsuri de intimidarea, amenințare, crearea de presiuni și tensiune,  aplicarea unui tratament diferențial față de alți angajați, suprasolicitare,  împovărarea cu prea multe sarcini cu scopul de al duce la epuizare, schimbarea locului de muncă, ignorarea repetata, în ciuda încercărilor sale de comunicare,  abuzuri când superiorul îți dă ție angajat foarte multe de muncă, sau când superiorul tău nu-ți dea nimic de făcut, să te lase fără sarcini de serviciu astfel încât să te determine pe tine ca angajat să pleci, sesizarea comisiei de disciplină cu fapte inventate de de mai marii ZEI și care sunt contrar cu prevederile legale.
Amintim mai marilor ZEI ai Penitenciarului Miercurea Ciuc  cele mai importante drepturi, conform Codului Muncii:

„Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea”

„Munca forţată este interzisă. Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber”.

„În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii”.

„Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare”.

„Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe”.

Reamintim mai marilor ZEI  că este mai ușor să previi decât să tratezi, pentru că nerezolvarea problemelor duce la îmbolnăvirea relației dintre angajat și angajator iar lipsa comunicării creează sincope majore în eficacitatea și eficiența funcționării unei entității publice determinând apariția riscurilor în orice sector de activitate.

Si o luăm din nou de la început

Având în vedere  ultimele evenimente de pe scena politică suntem în  situația de a o lua din nou de la început.  Deși ne doream ca într-un timp relativ scurt să putem rezolva situația legislativă pentru a putea intra în normalitate prin promovarea OUG ce modifică Legea 145/ 2019, precum și de a obține ce ni se cuvenea și ne-a fost promis, acest lucru se pare că  nu va fi posibil cât  de curând. Rămâne să vedem cine va fi investit la conducerea acestui minister și ce tip de atitudine va adopta în  raport cu sistemul penitenciar. Ce ar trebui să înțeleagă este că  o comunicare bună cu organizațiile sindicale din sistemul penitenciar ar putea reduce timpul necesar cunoașterii în primul rând a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar.

Norma de hrană , norma de echipare și majorarea de 50% da sau nu

În urma analizei financiare făcute de către Administrația Națională a Penitenciarelor la începutul lunii Octombrie 2019 rezultă că  administratia are bugetul necesar pentru a plăti  majorarea de 50%, sigur pentru primele doua trimestre ale anului 2019 și mai rămân ceva economii. Un lucru îmbucurător, dar ce se întâmplă cu  actualizarea normelor de hrană și echipare când după cum bine știm la ultima rectificare nu am primit toate fondurile necesare. În acest sens din discuțiile purtate  cu conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor se dorește acordarea majorării de 50% într-o prima fază doar pentru primele două trimestre din an, acest lucru urmând a se discuta în cadrul consiliilor de conducere  în limita a 5% din funcții. Pentru plata majorării  pentru trimestrele III și IV din 2019, vom reveni cu informări privind deciziile care se vor lua în continuare,  precizând faptul că există economii care permit plata majorării.

Plata normele de hrană și echipare  posibilă din perspectiva modificări  legislative a OUG 114/2018 se va face numai dacă aceasta modificare legislativă  propusă  de MAI se va produce în cursul anului curent. Numai astfel va exista temeiul actualizării acestora și atunci se va stabili exact direcția pe care o vor lua economiile rămase . Reamintim faptul ca normele ,,nu pot fi actualizate”( e vorba de asumare. Nu cred ca generalii de la MApN sunt mai prosti decat ,,generalii” nostrii)în lipsa acestei modificări decât dacă Administrația Națională a Penitenciarelor , la fel ca MApN, își va asuma plata normelor actualizate. Aceasta decizie( e adevarat ca destul de îndrăzneață) ar fi un gest de adevarat conducător.

 

 

 

MITING DE PROTEST STOP ABUZURILOR DIN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC

Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, organizatie sindicala reprezentativa la nivel national, reprezentând  salariați  din întreg  sistemul administratiei penitenciare și sindicatele afiliate prestează în fața Penitenciarului Miercurea Ciuc azi 27 septembrie 2019, ca urmare a modului abuziv, subiectiv si contrar  prevederilor legale in care conducerea acestui penitenciar, înțelege  sa conduca acest penitenciar.  Abuzurile conducerii penitenciarului Miercurea Ciuc s-au concretizat prin decizii abuzive de preluare a unor atributii de serviciu suplimentare, de decizii abuzive de schimbare a locurilor de munca, de tratament subiectiv raportat la acelasi tip de situatie sau mai grav la acoperirea unor situatii de conflict de interese flagrante, de acoperire a unor solicitari de incalcare a legii din partea directorului adjunct economico-administrativ al  unitatii sau de acoperire a unor situatii in care conducatorii institutiei au intrat in conflict cu autoritatile statului, incalcand grav prevederile Codului deontologic si pe cele care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar.

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar cere DEMISIA conducerii Penitenciarul Miercurea Ciuc.

 

MITING LA PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC

Vineri 27 septembrie 2019

MITING DE PROTEST

STOP ABUZURILOR DIN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC 

Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, organizatie sindicala reprezentativa la nivel national, reprezentand salariati din intreg sistemul administratiei penitenciare, organizeaza un miting de protest in data de 27 septembrie 2019, in fata Penitenciarului Miercurea Ciuc ca urmare a modului abuziv, subiectiv si contrar prevederilor legale in care conducerea acestui penitenciar, in intregul ei, intelege sa conduca acest penitenciar, precum si a modului in care Administratia Nationala a Penitenciarelor intelege sa-si asume atributiile de control, indrumare, dar si statutul de partener social. 

Astfel ca, desi timp de peste un an de zile am incercat sa discutam si sa gasim solutii atat cu conducerea pentenciarului Miercurea Ciuc, cat si cu conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la o serie de probleme ce priveau tratamentul la care erau supusi membri nostri de sindicat din penitenciarul Miercurea Ciuc, membri de sindicat ce nu aveau alta vina decat ca apartineau unei structuri sindicale nou infintate, nu am reusit sa gasim intelegerea necesara. Mai mult, abuzurile conducerii penitenciarului s-au intensificat, fapt de care a stiut si conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conducatori ce au preferat sa nu isi asume rolul de conducere al acestui sistem, sistem care pe fondul diluarii autoritatii centrale a dus la o intensificare a abuzurilor comise de factorii de conducerea ai unor penitenciare. 

Abuzurile conducerii penitenciarului Miercurea Ciuc s-au concretizat prin decizii abuzive de preluare a unor atributii de serviciu suplimentare, de decizii abuzive de schimbare a locurilor de munca, de tratament subiectiv raportat la acelasi tip de situatie sau mai grav la acoperirea unor situatii de conflict de interese flagrante(vezi situatia directorului adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar), de acoperire a unor solicitari de incalcare a legii din partea directorului adjunct economico-administrativ al  unitatii sau de acoperire a unor situatii in care conducatorii institutiei au intrat in conflict cu autoritatile statului, incalcand grav prevederile Codului deontologic si pe cele care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar.

De toate aceste lucruri a luat cunostinta conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la cele mai multe sesizari nu a avut nicio reactie, iar atunci cand a avut, solutionarea incidentului s-a concretizat prin acoperirea abuzurilor conducerii penitenciarului.

ACTIUNI 

 1. Miting in data de 27.09.2019 in fata penitenciarului Miercurea Ciuc
 2. Dezacordul Federatiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar privind depasirea plafonului anual de 180 de ore suplimentare pentru anul 2019 (conform legislatiei si negocierilor colective in vigoare).
 3. Miting la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor – data se va comunica

REVENDICARI

 1. Reinstituirea unui climat organizational corect, bazat pe aplicarea si respectarea prevederilor legale
 2. Aplicarea prevederilor legale privind evaluarea activitatii manageriale si psihologice a conducerii Penitenciarului Miercurea Ciuc in intregul ei
 3. Cerem incetarea suprasolicitarii si vulnerabilizarii personalului ca solutie pentru lipsa de resurse umane si financiare! 

Schiopu Petre Florin

Presedinte – Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

 

 

Sesiunile de schimbare din funcție și mutare a polițiștilor de penitenciare prevăzute în Calendarul activităților pentru acoperirea necesarului de personal pe anul 2019 se suspendă

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine adresa cu nr 51826 din 04.09.2019, prin care ne informeaza că până la momentul aprobării noilor metodologii privind schimbarea din funcție și mutarea polițiștilor de penitenciare, metodologii care se află în curs de elaborare, se suspendă  sesiunile de  schimbare și mutare prevăzute în Calendarul activităților pentru acoperirea necesarului de personal pe anul 2019, aprobat prin Decizia directorului general al Administratiei Naționale a Penitenciarelor nr.329/25.01.2019.

Proiect OMJ privind stabilirea conditiilor de acordare a compensație lunare a chiriei precum și a plății ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuințe

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine spre consultare Proiectul de OMJ privind stabilirea condițiilor de acordare a compensației lunare a chiriei precum și a plății ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei polițiștilor de penitenciare,   prevăzut  de  art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare.  Termenul de transmitere a propunerilor fiind data de 10.09.2019.

Aici proiectul 

Proiect OMJ chirii art.111 Legea nr.145 02.09.2019