Proiect instrucțiune OMJ482/C/2020 privind transformarea compensație pentru chirie în rate

Directorul general al Administrației Naţionale a Penitenciarelor
Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129/19.02.2020 a Ordinului ministrului justiției nr. 482/C din 11.02.2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței;
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4
alin. (2) din Ordinul ministrului justiției nr. 160/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor;
Emite prezenta
INSTRUCŢIUNE
I. Pentru aplicarea în mod unitar, începând cu data de 19.02.2020, a
Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței , în soluţionarea cererilor, veţi avea în vedere următoarele aspecte:1. Pentru cererile de alocare la plata chiriei sau de alocare în continuare, aflate în
lucru (pentru care nu au fost emise încă decizii), depuse anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 482/C/2020 (19 februarie 2020):
a) Se va proceda la acordarea unui termen până la data de 05.03.2020,inclusiv, pentru completarea documentaţiei de chirie conform reglementării.
b) În situaţia în care ulterior completării se constată că documentaţia respectă condiţiile enumerate în Ordinul ministrului justiţiei 482/C/2020 dar şi condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 1443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciar se va proceda la emiterea unui act administrativ care va cuprinde baza legală din ambele ordine şi compensaţiac) În situaţia în care se constată respectarea condiţiilor enumerate doar în Ordinul ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008 şi nu sunt îndeplinite condiţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, sau nu se depun documentele stabilite a fi depuse până la data de 05.03.2020, se va
proceda la emiterea unui act administrativ de alocare la plata chiriei care va cuprinde baza legală doar din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008, iar compensaţia pentru chirie se va acorda doar până la data de 19 februarie 2020. În acest caz o noua alocare la plata compensaţiei pentru chirie se poate face doar după depunerea
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020.
2. Personalul care beneficiază actualmente de plata compensației lunare a chiriei
(fiind deja emise decizii în temeiul Ordinului ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008)va completa declarațiile prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 05.03.2020, inclusiv.Până la aceeași dată se depune și actul adițional la contractul de închiriere, în situația în care în acesta nu era precizată deja, suprafaţa imobilului şi cota-
parte închiriată, conform prevederilor art. 4, alin. (2), lit. a) din noul ordin.
3. Conform art. 4 alin. (2) lit. c) din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 soțul / soția polițistului de penitenciare/copilul major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare vor completa declarațiile autentificate la notar, conform anexelor prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 şi le vor depune în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 05.03.2020, inclusiv.
4. Având în vedere prevederile art. 8 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C din 11.02.2020, respectiv: “Pentru aceeași locuință, astfel cum este definită de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, în condițiilelegii și ale prezentului ordin”, pentru polițiștii de penitenciare care se regăsesc în situația de mai sus, se vor lua măsuri de informare a celor în cauză asupra noului cadru legislativ şi asupra faptului că se va proceda la încetarea acordării
compensației lunare pentru chirie începând cu data de 19.02.2020, în situaţia în care unul dintre aceştia nu renunţă la compensaţia pentru chirie, până cel târziu la data de 05.03.2020.
5. În situația contractării unui credit ipotecar în care ambii soți (sau soţul/soţii împreună cu copii majori aflaţi în întreţinere) devin proprietari, lit. a) din Anexa
10 trebuie interpretată în sensul că această condiţie este considerată îndeplinită în situaţia nedeținerii unei locuințe alta decât locuinţa pentru care s-a încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, conform documentelor anexate
cererii.
6. La analiza cererilor de chirie se vor avea în vedere și prevederile art. 203 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările șicompletările ulterioare, dar nu mai mult de data expirării contractului, aşa cum era aceasta stabilită la 19 februarie 2020.
7^1. În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2), lit. a), teza finală din Legea nr.145/2019, în situația în care penitenciarul se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, dacă nici poliţistul de penitenciare şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în
proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate, situată mai aproape de locul de muncă. Condiţia „nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă” se consideră îndeplinită în cazul în care penitenciarul se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul deține, spre exemplu,o locuință în proprietate într-o localitate situată la 40 de km de penitenciar; acesta poate beneficia de decontarea cuantumului chiriei într-o altă localitate situată la o distanță de 28 de km de penitenciar (fiind astfel respectată condiţia
„mai aproape de locul de muncă”).
^1 Pentru clarificarea acestei situații a fost solicitat un punct de vedere la Ministerul Justiției pentru o corectă interpretare.           II.Prezenta instrucțiune va fi adusă a la cunoștință personalului prin grija directorului de unitate și va fi pusă în aplicare de către structurile de resurse umane, juridice și economico – administrative de la nivelul unităților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *