Proiect Hotărâre privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare, Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului  privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare. Observațiile și propunerile trebuie transmise la adresa de e- mail marius.coratu@anp.gov.ro,  în format editabil, cu respectarea prevederilor art.6 din Decizia nr.302/2019 a Directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul oficial nr.65 din 25 ianuarie 2019, până la finele zilei de 20.03.2020.

HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al prevederilor art. 104 lit. m) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1 (1) Despăgubirile prevăzute la art. 104 lit. m) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare se acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, din bugetul instituției angajatoare.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) constau în acordarea unei sume de bani pentru polițiștii de penitenciare, sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația în care viața, sănătatea ori bunurile polițistului de penitenciare, ale soțului/soției și ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(3) Poliţiştii de penitenciare au dreptul la despăgubiri și în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

(4) Despăgubirile se acordă dacă faptul prejudiciabil s-a produs din motive independente de voința polițistului de penitenciare și în condițiile în care acesta a acţionat cu respectarea normelor legale, a regulilor de conduită ori de securitatea muncii de la locul de desfăşurare a activităţii.

ART. 2 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) atribuții de serviciu – atribuţii stabilite în sarcina fiecărui polițist de penitenciare, prevăzute în fișa postului, precum şi orice alte atribuţii care derivă din normele legale aplicabile;

b) familia polițistului de penitenciare – soț sau soție, după caz, copiii aflați în întreținere sau părinții polițistului de penitenciare decedat aflați în întreținere, dacă polițistul de penitenciare nu era căsătorit și nu avea copii;

c) copii aflați în întreținerea polițistului de penitenciare – copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, dacă nu realizează venituri din muncă; copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu realizează venituri şi se află în îngrijirea familiei.

ART. 3 (1) Unitățile din sistemul administrației penitenciare acordă despăgubiri în cazuri individuale, polițiștilor de penitenciare sau, după caz, membrilor de familie ai acestora, în următoarele cazuri:

a) vătămare;

b) invaliditate de gradul III;

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul I;

e) deces;

f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) În cazul în care din aceeaşi împrejurare au rezultat succesiv două sau mai multe din consecinţele prevăzute la alin. 1 lit. a) – e), despăgubirea se acordă pentru cazul mai grav. (3) Despăgubirea prevăzută pentru situaţiile menţionate la alin. 1 lit. a) – e) se poate cumula cu despăgubirea prevăzută la lit. f) pentru prejudicii aduse bunurilor.

(4) Consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare, pentru polițiștii de penitenciare decedați în timpul activității, precum şi stabilirea încadrării în grad de invaliditate se realizează de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi securității naţionale.

(5) Eventualele cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei se suportă de către polițistul de penitenciare ori de către beneficiarul despăgubirii, urmând să fie decontate din fondurile din care se acordă despăgubirile, odată cu plata acestora.

ART. 4 (1) Despăgubirile acordate în situația vătămării polițistului de penitenciare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea acoperă diferenţa dintre sumele plătite de polițistul de penitenciare şi sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi/sau de la bugetul statului, după caz.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii formulate de polițist de penitenciare, la care se anexează:

a) documente eliberate de unitatea medicală în care polițistul de penitenciare a beneficiat de tratament medical, din care să rezulte contravaloarea fiecărui serviciu medical, a achiziţionării de medicamente, materiale sanitare, proteze sau orteze, precum şi contribuţia personală suportată de beneficiar;

b) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate, potrivit legii;

c) alte înscrisuri, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz.

(3) Asistenţa medicală profilactică, curativă şi recuperatorie în situația vătămării, se efectuează în unităţi sanitare publice din ţară.

ART. 5 (1) Pentru invaliditatea survenită în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea polițistului de penitenciare i se acordă despăgubiri în valoare de:

a) pentru invaliditate de gradul I – 10.000 euro;

b) pentru invaliditate de gradul al II-lea – 8.000 euro;

c) pentru invaliditate de gradul al III-lea – 6.000 euro.

(2) Acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri formulate de polițist de penitenciare la care se anexează:

a) copia certificatului-deciziei medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi securității naţionale prin care s-a stabilit încadrarea polițistului de penitenciare într-un grad de invaliditate;

b) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate potrivit legii;

c) alte înscrisuri, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz.

ART. 6(1) În situația decesului polițistului de penitenciare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se acordă despăgubiri în valoare de 20.000 euro, care se plătesc familiei polițistului de penitenciare decedat.

(2) Acordarea despăgubirii prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri care poate fi formulată de către membrii de familie ai polițistului de penitenciare, la care se anexează:

a) actul de identitate al persoanei/persoanelor îndreptăţite la acordarea despăgubirii, în copie;

b) certificatul de deces al polițistului de penitenciare, în copie;

c) după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certificatul de naștere al copiilor polițistului de penitenciare, sau declarație din partea părinților din care să rezulte că polițistul de penitenciare decedat nu era căsătorit şi nu avea copii;

d) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate, potrivit legii;

e) alte înscrisuri, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare şi faptul prejudiciabil, după caz.

(3) Dacă persoana îndreptăţită la acordarea despăgubirii este lipsită de capacitatea de exerciţiu sau are capacitatea de exerciţiu restrânsă, cererea se formulează de reprezentantul legal al acesteia sau, după caz, de persoana în cauză, cu acordul reprezentantului legal.

ART. 7 (1) Despăgubirea acordată, în situaţia în care bunurile polițistului de penitenciare sunt avariate ori distruse în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, acoperă suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau, în cazul imposibilităţii, pentru înlocuirea acestuia, fără a putea depăşi valoarea de piaţă a bunului respectiv.

(2) Starea inițială a bunului se stabilește ca valoare de piață.

(3) Valoarea de piaţă a bunului şi valoarea prejudiciului cauzat acestuia se stabilesc în baza unui dosar de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

(4) Cheltuielile necesare pentru întocmirea dosarului de evaluare se suportă de către polițist de penitenciare, urmând să fie decontate din fondurile din care se acordă despăgubirile, odată cu plata acestora.

(5) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) nu se acordă în cazul în care prejudiciul este acoperit în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări; dacă prejudiciul este acoperit parţial, ca urmare a existenţei unei asigurări, despăgubirea constă în diferenţa dintre suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau, în cazul imposibilităţii, pentru înlocuirea acestuia şi indemnizaţia acordată de asigurător.

(6) Pentru bunurile aflate în proprietatea polițistului de penitenciare, care nu pot fi evaluate de experți autorizați conform competențelor acestora, despăgubirea pentru cheltuielile ocazionate de aducerea în starea iniţială a acestora se acordă pe baza devizului de reparaţii şi a facturii emise de o unitate specializată, fără a putea depăşi prețul de achiziție a unui bun similar existent pe piață la momentul producerii prejudiciului; în situația distrugerii totale a bunurilor aflate în proprietatea polițistului de penitenciare, acesta beneficiază de o despăgubire echivalentă cu prețul de achiziție a unui bun similar existent pe piață la momentul producerii prejudiciului.

ART. 8 Despăgubirea prevăzută la art. 7 se acordă în baza unei cereri formulate de polițist de penitenciare, atât în nume propriu cât şi pentru membrii familiei, la care se anexează:

a) documente de constatare a evenimentului care a condus la avarierea ori distrugerea bunului;

b) documente de evaluare a prejudiciului;

c) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă faptul că prejudiciul nu a fost acoperit în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări ori, în cazul acoperirii parţiale a prejudiciului, documentele din care să rezulte cuantumul indemnizaţiei acordate de asigurător;

d) documente din care să rezulte cuantumul cheltuielilor ocazionate de stabilirea valorii de piaţă a bunului pentru care se solicită despăgubirea;

e) alte înscrisuri, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare şi faptul prejudiciabil, după caz.

ART. 9 Constatarea evenimentului care dă dreptul la despăgubiri se face de instituţiile competente, potrivit legii.

ART. 10 (1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea despăgubirii, la nivelul instituției se constituie, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, o comisie care este formată dintr-un lucrător nominalizat de conducătorul unității, de regulă din sectorul unde își desfășoară activitatea solicitantul despăgubirii, un lucrător din sectorul economic și unul din sectorul medical.

(2) Comisia verifică, la solicitarea persoanei interesate, pe baza documentelor justificative şi a actelor de constatare întocmite de organele competente, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea despăgubirilor prevăzute în prezenta hotărâre; în vederea clarificării tuturor aspectelor relevante pentru soluţionarea cererilor, comisia poate audia polițistul de penitenciare sau, după caz, membrii familiei acestuia și poate solicita documente în completare.

(3) Cererile pentru acordarea despăgubirilor se soluționează de comisie în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(4) În cazul în care constată îndeplinirea condiţiilor legale, comisia prezintă conducătorului instituţiei un raport motivat, prin care propune acordarea despăgubirii, stabilindu-se și cuantumul acesteia.

(5) În baza raportului comisiei, conducătorul unităţii emite un act administrativ de admitere a cererii şi de achitare a sumei menţionate în raport; dispoziția se comunică solicitantului şi compartimentului financiar–contabil, în vederea achitării drepturilor cuvenite.

(6) Dacă în urma analizării cererii şi a documentelor justificative, comisia constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea despăgubirii, aceasta propune conducătorului instituţiei, prin raport motivat, respingerea cererii; după aprobarea propunerii de respingere, cererea se restituie solicitantului împreună cu documentele justificative, prezentând acestuia, în scris, motivele care au stat la baza deciziei.

(7) Dacă după respingerea cererii de acordare a despăgubirilor apar noi înscrisuri oficiale, întocmite de organele abilitate potrivit legii, care pot conduce la acordarea despăgubirilor, polițistul de penitenciare sau, după caz, familia acestuia, pot face o nouă cerere de acordare a despăgubirilor, în termenul de prescripție prevăzut de lege.

ART. 11 (1) Despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.

(2) Sumele reprezentând despăgubirile sunt echivalente în lei la cursul Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plăţii.

ART. 12(1) Persoanele îndreptăţite la acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta hotărâre, nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor formulate, se pot adresa instanţei de contencios administrativ.

(2) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să solicite unităţii emitente a actului de care sunt nemulţumite, în termen de 30 zile de la data comunicării acestuia, reanalizarea modului de soluţionare a cererii.

ART. 13 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care sunt afectate viaţa, sănătatea ori bunurile soţului/soţiei şi ale copiilor aflați în întreținerea polițistului de penitenciare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale acestuia.

(2) Despăgubirea se acordă polițistului de penitenciare, pe baza cererii formulate de acesta. (3) În cazul minorilor se fac următoarele asimilări:

a) încadrarea în categoria de handicap grav cu încadrarea în gradul I de invaliditate;

b) încadrarea în categoria de handicap accentuat cu încadrarea în gradul II de invaliditate;

c) încadrarea în categoria de handicap mediu sau uşor cu încadrarea în gradul III de invaliditate.

ART. 14 (1) Anterior efectuării plății, beneficiarul despăgubirii semnează un angajament prin care se obligă să restituie sumele încasate cu titlu de despăgubire, în situația în care se constată că producerea prejudiciului nu are legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale polițistului de penitenciare.

(2) Efectuarea plăţii despăgubirilor se face prin transfer într-un cont bancar indicat de indicat de poliţist de penitenciare sau de persoana din familia poliţistului de penitenciare decedat ori de reprezentantul legal al acestora, situaţie în care cheltuielile aferente comisioanelor bancare sunt suportate de solicitant.

ART. 15 În cazul în care, după efectuarea plăţii despăgubirilor se constată de către organele competente că producerea prejudiciilor nu are legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale polițistului de penitenciare, acesta ori, după caz, membrii de familie care au beneficiat de despăgubire, sunt obligaţi să restituie sumele încasate, în condițiile legii.

ART. 16 Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, unitățile sistemului administrației penitenciare inițiază demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *