Ordonanţă de urgenţă privind reduceri de cheltuieli în sistemul bugetar

Guvernul a finalizat ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară,  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordonanța de Urgență urmărește reducerea de cheltuieli în sistemul bugetar. Conform acestei OUG, toate măsurile trebuie puse în aplicare până la 1 ianuarie 2024.

Consultati aici Proiectul de OUG

Proiectul de OUG conține următoarele măsuri cu impact:

Art.VI

(1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1) numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii se reduce cu minim 30% pentru următoarele categorii de entități:
c) serviciile publice de apărare națională, ordine publică, securitate națională, inclusiv serviciile de poliție locală;
(6) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:
a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate;
b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;
c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs proba scrisă sau interviu;
d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;
e) posturile temporar vacante prin detașare/delegare potrivit legii;

Art. VII 1

(1) Începând cu data de 1 septembrie 2023 prevederile art. 390, alin.(1), lit.h) (șef birou) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se abrogă;
(2) Personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică, inclusiv prin ocuparea în condițiile legii a unei funcții publice de execuție corespunzătoare vechimii, experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea entității publice din care face parte;
(3) De la data desființării funcției publice de șef birou până la data aprobării noii organigrame titularul de post va ocupa funcția publică de șef birou interimar beneficiind de drepturile salariale în vigoare pentru funcția publică de șef birou;
(4) Odată cu desființarea funcției publice de șef birou se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri. Acestea funcționează în regim provizoriu până la data aprobării noii organigrame și exercită cu respectarea legii aceleași atribuții prevăzute de regulamentele de organizare și funcționare și de fișa postului. Personalul angajat în cadrul acestor structuri își păstrează drepturile salariale în vigoare la data desființării structurilor organizatorice de birouri. Personalul încadrat în cadrul birourilor urmează să fie preluat în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.
(5) Conducătorii entităților ale căror structuri organizatorice organizate ca birouri se desființează au obligația de a aproba numărul de personal, organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare până cel târziu la data de 31 decembrie 2023;

Art. VIII 1.

Art. 391, alin.(3) din OUG nr. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție (față de 8 în prezent);
b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție (față de 15 în prezent);
c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție.

Art. IX 1. Alin (1) și (2) al articolului 391 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare aprobate, în condițiile legii, este de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate.

 

Art XI

(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri brute lunar din salariu de până la 10.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat;

Art XII

(1) Începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale brute lunar sunt sub 10.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *