Ordinul nr. 476/C/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 482/C/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței publicat în Monitorul Oficial al României

Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare- cumpărare cu plata în rate a locuinței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) teza finală din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare, condiția prevăzută de lege este îndeplinită și în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul ori soțul/soția sau copiii aflați în întreținere deține/dețin o locuință proprietate personală într-o localitate situată la o distanță mai mare de unitate decât cea în care se află locuința care face obiectul închirierii și pentru care se solicită acordarea compensației lunare a chiriei.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) La verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuința corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenței dependințelor, dotărilor și utilităților necesare pentru satisfacerea cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii.”

4. La articolul 5, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

10) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (4), comisia stabilită la alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu exista fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește, la momentul încheierii contractului, prin raportare la ofertele de închiriere a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). „

5. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Alocarea la plată și încetarea plății compensației lunare a chiriei pentru directorii din sistemul administrației penitenciare și directorii generali adjuncți se fac prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, iar în cazul directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.”

6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazurile prevăzute la art. 12 lit. d), h) și i), încetarea plății compensației lunare pentru chirie operează de drept, fără a mai fi necesară emiterea actului administrativ.”

7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) La stabilirea compensației lunare a chiriei prevăzute la alin. (1) se vor avea în vedere valoarea construcției cu destinația de locuință, inclusiv suprafața de teren reprezentând amprenta la sol a locuinței, precum și cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz.”

8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

Art. 161. –

(1) În cazul achiziției unei unități locative care cuprinde pe lângă locuință și o altă suprafață de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a acesteia ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz, precum și eventuale alte construcții care nu au destinație de locuință, în contractul de vânzare-cumpărare sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate se menționează, în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.

(2) Prețul de achiziție al terenului poate fi evidențiat prin una dintre următoarele modalități:

a) prin menționarea sumei totale corespunzătoare întregii suprafețe;

b) prin indicarea prețului unitar pe m2 de teren;

c) prin menționarea sumei plătite pentru suprafața de teren, alta decât cea reprezentând amprenta la sol a locuinței ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces.

(3) În cazul contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) se asigură prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare- cumpărare cu plata în rate, în care se menționează în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.

(4) Dacă din motive justificate nu se poate încheia un act adițional potrivit prevederilor alin. (3), prețul de achiziție al terenului poate fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

(5) Prin amprenta la sol a clădirii se înțelege suprafața de teren pe care este construită locuința, la nivelul parterului.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) și (4) atrage respingerea cererii de plată a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată.

(7) În situația prevăzută la alin. (1), fracțiunea din rata lunară care va face obiectul decontării se determină astfel:

a) se scade valoarea avansului din suma ce se are în vedere potrivit art. 15 alin. (21) și se stabilește valoarea în raport cu care se calculează fracțiunea de rată;

b) se stabilește cât reprezintă procentual valoarea de la lit. a) în raport cu valoarea totală a creditului contractat de polițistul de penitenciare. Procentul obținut se calculează prin rotunjire matematică cu două zecimale;

c) procentul rezultat se aplică asupra ratei lunare stabilite conform scadențarului de plată, iar valoarea astfel rezultată reprezintă valoarea decontată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 1 alin. (1).

(8) Valoarea procentului prevăzut la alin. (7) se stabilește de către structura de resurse umane și structura economico- administrativă și se menționează în actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la art. 15 alin. (1).”

9. La articolul 19 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) extras de carte funciară, în copie, care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului achiziționat/dovada notării în cartea funciară a vânzării făcută, cu rezerva dreptului de proprietate, în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței în care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a prețului”.

10. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Comisia stabilită la art. 5, alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu există fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește prin raportare la ofertele de vânzare, la momentul achiziției, a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). „

11. La anexa nr. 10 – declarație pe propria răspundere autentificată la notar a soțului/soției sau a copilului major aflat în întreținerea polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea . . . . . . . . . ., alta decât locuința pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.”

Art. II. –

(1) Polițiștii de penitenciare care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, au încheiat contracte de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate și care se încadrează în ipoteza prevăzută la art. 161 alin. (1) din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, au obligația de a depune documentația prevăzută la art. 161 din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent dacă cererile de acordare a compensației pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată au fost soluționate sau nu până la această dată.

(2) Unitatea angajatoare reanalizează situația persoanelor prevăzute la alin. (1) în raport cu noile documente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, și, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, emite actele administrative de alocare sau, după caz, de realocare la plată începând cu data depunerii cererii inițiale.”

Art. III. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.București, 1 februarie 2021. Nr. 476/C.

Aici descărcați 

Omj 476 din 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *