Guvernul are în vedere taxarea pensiilor peste 7000 de lei

În criză de finanțe, Guvernul României s-a gândit că poate ar fi ok sa mai adune ceva bani si din taxarea, pe lângă impozit, a sumelor din pensii ce depășesc 7000 de lei. Astfel se are în vedere ca pentru sumele ce depășesc 7000 de lei din care a fost dedus impozitul sa fie taxate cu 30% veniturile din pensii intre 7000 de lei si 10000 de lei, iar pentru pensiile ce depășesc 10000 de lei , taxa sa fie 900 de lei plus 50% din ce depășește suma de 10000 de lei.

Veniturile suplimentare realizate din impozitarea acestor sume ar fi ceva de genul:

– pentru o pensie cuprinsa intre 7000 de lei si 10000 de lei care după impozitare ar rămâne, spre exemplu 8700 de lei, rezultă o taxă suplimentară de 510 lei urmând ca restul de plata sa ramana de 8190 de lei.

8700 – 7000 = 1700 de lei suma de suprataxare

1700 x 30% = 510 taxa ce se reține

8700 – 510 = 8190 rest de plata

– pentru o pensie peste 10000 de lei care după impozitare ar rămâne de exemplu 17000, rezultă o taxă suplimentară de 900 de lei plus 3500 de lei, rămânând de luat în mână suma de 12600 de lei.

17000 – 10000 = 7000 de lei

7000 × 50% = 3500 de lei

17000 – (900 + 3500) = 12600 de lei, unde 900 de lei reprezintă 30% taxa pentru veniturile intre 7000 de lei si 10000 de lei.

Ca sa va dati seama aproximativ, de taxarea ce va rezulta din aplicarea acestei ordonanțe, dacă va intra în vigoare, luam exemplul veniturilor fostului ministru al justiției Tudorel Toader, care daca mai era in funcție ar fi fost taxat, din totalul sumei de aproximativ 57000 de lei lunar, cu 900 de lei plus 23500 de lei, adică rămânea cu venituri de 32600 de lei, venituri oricum foarte mari.

Rămâne să vedem economia rezultată si daca Guvernul va aplica aceasta Ordonanta.

Aveti mai jos proiectul Ordonantei:

ORDONANȚĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct.I.3 din Legea nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:
„j) taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă.”
2. După Titlul IV „Impozitul pe venit” se introduce un nou titlu, titlul IV^1 „Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă” cuprinzând articolele 134^1 – 134^4, cu următorul cuprins:
„Titlul IV^1 – Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
Art. 134^1 – Categoria de contribuabili și sfera de cuprinde a taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale, suportate de la bugetul de stat, denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă.
(2) Contribuabilii care realizează venituri din pensii compuse din sume bazate pe principiul contributivității, așa cum este definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat și din sume suportate de la bugetul de stat, datorează taxa numai pentru sumele suportate de la bugetul de stat.
(3) Taxa este datorată numai în situația în care venitul lunar din pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă de la unul sau mai mulți plătitori, după caz, din care se deduce impozitul pe venit stabilit potrivit prevederilor titlului IV, este mai mare de 7.000 lei, lunar.
(4) În înțelesul prezentului titlu, veniturile pentru care se datorează taxa reprezintă sume primite în baza următoarelor legi/statute speciale:
a) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
e) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare;
h) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, indică ”pensia de serviciu”;
i) pensii militare prevăzute în Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
j) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 134^2 – Stabilirea bazei de calcul din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Baza de calcul, denumită venitul lunar taxabil, se determină prin deducerea din venitul din pensie sau indemnizație pentru limită de vârstă a impozitului pe venit stabilit potrivit prevederilor titlului IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
(2) În cazul contribuabililor care realizează venituri de la mai mulți plătitori, dintre cele prevăzute la art. 134^1 alin. (4), venitul lunar taxabil se determină prin deducerea din veniturile lunare cumulate din pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă, a impozitului pe venit calculat și reținut, de către fiecare plătitor de venit, potrivit prevederilor titlului IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat, precum și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
(3) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori, în vederea stabilirii venitului lunar taxabil în situația prevăzută la alin.(2), contribuabilii au obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere, astfel:
(i) la casa de pensii sectorială, în cazul în care cel puțin unul dintre plătitorii de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă este o casă de pensii sectorială;
(ii) la casa de pensii publice teritorială sau a municipiului București, după caz, în celelalte situații.
(4) Declarația prevăzută la alin.(3) cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente: datele de identificare ale contribuabilului, informații referitoare la nivelul venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, precum și plătitorul de venit.
(5) Contribuabilul depune declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) însoțită de documente justificative eliberate de fiecare plătitor, din care rezultă nivelul venitului reprezentând pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, impozitul pe venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, calculat și reținut precum și taxa calculată și reținută, după caz.
(6) Declarația prevăzută la alin. (4), însoțită de documentele justificative se depune la plătitorul de venit prevăzut la alin.(3), până la data de 15 a primei luni de aplicare a prevederilor prezentului titlu, iar în cazul modificării drepturilor de pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, până la data de 15 a lunii următoare celei în care se efectuează plata venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, ori de căte ori se modifică aceste drepturi.
(7) Pe baza declarației și a documentelor justificative depuse de contribuabili conform alin. (6), plătitorul de venit prevăzut la alin.(3) stabilește venitul lunar taxabil până la sfărșitul lunii următoare celei în care se efectuează plata venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită.
Art. 134^3 – Calculul, reținerea, plata și declararea taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Plătitorii de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat au obligația lunară, de a calcula, reține, declara și plăti taxa la bugetul de stat.
(2) Taxa se calculează prin aplicarea următorului barem lunar asupra venitului lunar taxabil, determinat potrivit art.134^2 alin.(1) sau alin.(2), după caz:
(3) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori , taxa se recalculează prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului lunar taxabil, determinat potrivit art.134^2 alin.(2) din care se deduce taxa reținută de către fiecare plătitor de venit.
(4) Pentru stabilirea taxei prevăzută la alin. (3), Casa de pensii publică teritorială sau a municipiului București, respectiv casa de pensii sectorială, după caz, pe baza datelor furnizate de către contribuabil prin declarația pe propria răspundere și a documentelor justificative emise de toți plătitorii de venituri, cumulează veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat din care deduce impozitul pe venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, datorat, calculat de către fiecare plătitor de venit, verifică încadrarea în plafonul prevăzut la 134^1 alin.(2), efectuează recalcularea taxei și determină diferența de taxă de plată rezultată, după caz.
(5) Taxa se reține la data efectuării plății venitului din pensie și/sau indemnizației pentru limită de vârstă și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata.
(6) În cazul prevăzut la alin. (3), plătitorul de venit de la alin. (4), reține taxa la data plății venitului din pensie și/sau indemnizației pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, din drepturile celei de a doua luni următoare celei pentru care se recalculează taxa, iar termenul de plată este până la data de 25 inclusiv a celei de a treia luni următoare celei pentru care se recalculează taxa.
(7) În cazul veniturilor din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, al diferențelor de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, precum și al sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite pentru perioade anterioare, în baza unei legi de acordare expresă a acestora sau în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, taxa se calculează separat față de taxa aferentă drepturilor lunii curente, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului taxabil care se determină prin deducerea din suma acordată, a impozitului pe venit datorat potrivit prevederilor titlului IV și a sumei netaxabile de 7.000 lei. Taxa se reține la data efectuării plății și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit sumele acordate. În cazul în care plățile se efectuează
Tranşe de venit lunar taxabil – lei –
Taxă – lei –
până la 7.000, inclusiv
0%
7001 – 10.000, inclusiv
30%
peste 10.000
900 + 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei eșalonat reținerea taxei se face proporțional la fiecare plată. Termenul de plată este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.
(8) În cazul drepturilor aferente veniturilor din pensii și/sau indemnizații, stabilite pentru perioade anterioare, în alte situații decât cele prevăzute la alin. (7), acestea se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării, reținerii și plății taxei datorate, după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
(9) Taxa prevăzută la (7) – (8) se datorează începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, aferente lunii următoare publicării prezentei ordonanțe.
(10) În cazul nerespectării de către contribuabil a obligației prevăzute la art.134^2 alin.(6) sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(11) Prevederile art.132 din titlu IV se aplică în mod corespunzător și pentru taxa pe veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat.”
3. La articolul 1381, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.”
4. La articolul 139, după litera s) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit.ş), cu următorul cuprins:
„ș) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
5. La articolul 142, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;”
6. La articolul 154, alineatul (1) litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.
7. La articolul 157, după litera t) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. ț), cu următorul cuprins:
„ț) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
8. La articolul 220^4, după litera l) a alineatului (1), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
„m) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art. 142 lit. b).”
Art. II – Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
Prevederile art.II din Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor se aplică începând cu veniturile aferente lunii iulie 2019”
Art. III – Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I se aplică după cum urmează:
a) pct. 1 și 2 se aplică începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat aferente lunii următoare publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
b) pct. 3 – 8 se aplică începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
c) pct. 9 – 15 se aplică începând cu 1 septembrie 2019.

3 răspunsuri la „Guvernul are în vedere taxarea pensiilor peste 7000 de lei”

  1. Suntem in 20 08 2019 sunteți în concediu mai postat draci ceva : OUG 12/2019 rectificări Luati cotizații nu va este rusine niște nenorociti

    1. De ce nu va implicati? Ca sa nu mai fiti plictisit. Publicam in momentul in care discutam pe date certe.

  2. Buna ziua !
    O intrebare d.le Schiopu, de marirea pensiilor de la 1 Septembrie vor beneficia si militarii?
    Si daca nu, pe noi cand ne vor avea in vedere „guvernantii”, pentru ca in 4, 5 ani vom fi la nivelul pensiilor civile, la cum evolueaza politica psd.ista!
    Va multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *